Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
bilety

 


Cennik urzędowy za usługi
przewozowe w
publicznym transporcie zbiorowym
ważny od 20.10.2012r.

Cennik  Reklamy na autobusach MPK

 Opłaty za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Włocławek
obowiązujące od dnia 1. lipca 2012 roku

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania    o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

2. Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
L.p.Wyszczególnienie rodzajów biletów

Kategoria biletów

Jednorazowy

Karnet

Miesięczny

Nor-
malny

Ulgowy

Nor-
malny

Ulgowy

Nor-
malny

Ulgowy

40%

50%

40%

50%

40%

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Jednorazowe, na 1. linię autobusową i czas przejazdu:

Cena Biletu

1.1

do 15 min.

2,30

1,38

1,15


1.2

powyżej 15 min.

2,40

1,44

1,20

1.3

Bilet jednorazowy normalny za przejazd do 2 przystanków 

1,00**


  2.  Jednorazowy na linię specjalną i sezonową 2,40   

3.

Karnety na 1. linię autobusową i czas przejazdu:

3.1

do 15 min.


11,50

6,90

5,75


3.2

powyżej 15 min.

12,00

7,20

6,00

4.

Bilety wieloprzejazdowe na wszystkie linie autobusowe:

4.1

Bilet dzienny na okaziciela

7,20

4,32

3,60


4.2

Bilet regionalny jednorazowy normalny i ulgowy wystawiony przez PKP Przewozy Regionalne na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku” wyłącznie na liniach miejskich przez 60 min. licząc od godz. wskazanej na bilecie


2,60

5.

Okresowe – imienne na:


5.1

jedną linię miejską, ważny na wszystkie dni miesiąca


73,00


5.2

jedną linię miejską łączoną z linią podmiejską


36,00

21,60


5.3

wszystkie miejskie linie ważny na wszystkie dni miesiąca


98,00


5.4
*

Bilet regionalny miesięczny imienny normalny i ulgowy wystawiony przez PKP Przewozy Regionalne na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku” na linii nr .....,” ważny na wybranej linii autobusowej w granicach administracyjnych miasta
60,00
30,00
*

6.

Szkolne dla: uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, oraz studentów studiów dziennych, na:

6.1

jedną linię miejską, ważny na wszystkie dni miesiąca


43,80

36,50

6.2

wszystkie linie, ważny na wszystkie dni miesiąca


58,80

49,00

7.

Na okaziciela:

7.1

Na linie miejskie, ważny na dni robocze (za wyjątkiem niedziel i świąt)
120,007.2

Na wszystkie linie miejskie ,ważny na wszystkie dni miesiąca148,008.

Opłata za przewóz bagażu podręcznego, o wymiarach powyżej 60x40x20 cm 1. linią autobusową i czas przejazdu:

8.1

do 15 min

2,30


8.2

powyżej 15 min

2,40


9.

Opłata za przewóz zwierzęcia 1. linią autobusową i czas przejazdu: 

9.1

do 15 min

2,30

9.2

powyżej 15 min

2,40

10.

Bilety okresowe nabywane na okres krótszy niż 1 miesiąc:

10.1

na jedną dekadę


1/3 ceny biletu miesięcznego + 1,50 zł

10.2

na dwie dekady


2/3 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł

10.3

pół miesiąca


1/2 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł

 * - bilety Regionalne „WIT” - z ulgą 49% i 51%
** - bilet obowiązuje od 07.07.2012r.


 Cennik opłat za przewozy autobusami Operatora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Spółka z o. o. na liniach wykraczających poza granice Miasta Włocławek obowiązujący od dnia 01.lipca 2012roku

Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012 r.Lp

Wyszczególnienie rodzajów biletów

Linia komunikacyjna nr:

5

6

7

8

11

13

13K

GB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1.1


1.2


Jednorazowe dla:

osób w wieku pow.4 lat, za przewóz wózka lub bagażu


studentów szkół wyższych i kombatantów3,20


1,603,30


1,65


 3,00


1,50
3,50


1,75


 2,60


1,30
2,80


1,40
3,15


1,58
3,40


1,70


2.
2.1
2.2

Okresowe
ważne na 30 lub 31 dni przejazdu autobusami jednej linii130,00

 135,00122,00144,00106,00113,00128,00139,00

ważne na wszystkie linie poza granicami miasta na 30 lub 31 dni


180,00

3.

Szkolne dla: uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty autobusami jednej linii, ważny we wszystkie dni miesiąca

74,00

76,00

70,00

80,00

60,00

64,00

72,00

78,00

 


Określenie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz wysokość opłaty manipulacyjnej w związku z art.34a ust. 2 prawa przewozowego

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r.


1. Opłaty dodatkowe wystawiane są w przypadku:
1) Niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób;
2) Naruszenie przepisów Regulaminu przewozów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy;
3) Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny,
2. Opłaty dodatkowe za przewozy osób:
1) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu
115,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 80,50zł;
2) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego wynosi
92,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 64,40zł.
3. Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportowego:
1) Zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty
46,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 32,20zł;
2) Rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków
46,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 32,20zł.

4. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnienia przyczyny 345,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 241,50zł.
5. Opłatę dodatkową opłaca się łącznie z należnością podstawową za przejazd lub przewóz.
6. Opłata manipulacyjna za czynności związane z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej.

 

Uprawnienia pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.


PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r.


§ 1.1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
1) dzieci do lat 4,
2) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 16 roku życia, uczęszczająca do dziennych ośrodków rehabilitacji szkół specjalnych, szkół zwykłych, przebywająca w ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz ich opiekunów na trasie: miejsce zamieszkania – ośrodek, szkoła,
3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4) osoby ociemniałe i niewidome o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
5) osoby, które ukończyły 65 rok życia,
6) opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
7) zasłużonych honorowych dawców krwi, którzy oddali minimum 20 litrów krwi,
8) żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,
9) umundurowanych funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży Miejskiej,
10) osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, posiadające status osoby bezrobotnej:
a) w drodze do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w dniu wyznaczonym w   decyzji,
b)  w drodze do Pracodawcy ze skierowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy,
c)  w przypadku braku oferty pracy w drodze do miejsca zamieszkania,
11) osoby korzystające z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na   
podstawie przepisów szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym :
a) Posłowie na Sejm i Senatorowie RP, 
b) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
c) osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący tym osobom.

2. Zwalnia się z opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej przewóz wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, małego bagażu o wymiarach do 60x40x20 cm, pomocy naukowych: instrumentów muzycznych, teczek i tub na rysunki przewożonych przez uczniów szkół dziennych podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych działających na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty albo małego zwierzęcia trzymanego na rękach.

§ 2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów określonych w § 1 w przejazdach środkami komunikacji miejskiej są odpowiednio dla:

1) dzieci do lat 4 – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży,
2) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, do 16 roku życia, uczęszczająca do szkół specjalnych, szkół zwykłych, przedszkoli, a także dzieci i młodzież uczęszczająca do dziennych ośrodków rehabilitacji – dla dzieci i młodzieży legitymacja szkolna (wzór MENiS II/182/2) lub zaświadczenie lekarskie, a dla opiekunów – zaświadczenie lekarskie dla opiekuna (wzór MI-I-2003) lub zaświadczenie dla opiekuna (wzór MEN-03-14-III).,
3) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności,
4) osób ociemniałych i niewidomych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych.
5) osób, które ukończyły 65 rok życia – dowód osobisty lub paszport,
6) opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – według wskazania danej osoby przez osobę niepełnosprawną,
7) zasłużonych honorowych dawców krwi, którzy oddali minimum 20 litrów krwi – wpis w książeczce Honorowego Dawcy Krwi, poświadczający oddanie 20 litrów krwi,
8) żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – książeczka wojskowa z aktualnym wpisem służby – powołania,
9) umundurowanych funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży  Miejskiej – legitymacja  służbowa.
10) osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, posiadających status osoby bezrobotnej –  dokument potwierdzający posiadanie statusu osoby bezrobotnej ( decyzja PUP ), skierowanie wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracodawcy.
11) osób korzystających z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na podstawie przepisów szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym:
a) Posłowie na Sejm i Senatorowie RP – legitymacja poselska lub senatorska
b) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej,
c) osoby represjonowane, będące inwalidami –  legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez ZUS .

§ 3. Do korzystania z przejazdów ulgowych 40% środkami komunikacji miejskiej  uprawnione są:

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
3) uczniowie szkół dziennych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem szkół dla dorosłych , wieczorowych i zaocznych,
4) dzieci i młodzież nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności w wieku od 4 lat do 16 roku życia,
5) emeryci do 65 roku życia,
6) osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkimi stopniu niepełnosprawności .

§ 4. Do korzystania z przejazdów ulgowych 50% środkami komunikacji miejskiej  uprawnione są:
   
1) studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich),
2) kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami.

§ 5. Ustala się uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej we Włocławku na podstawie biletu regionalnego jednorazowego, regionalnego miesięcznego wg oferty specjalnej dla:

1) osób nie korzystających z innych ulg,
2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej – publicznej  lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
4) studentów szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia.

§ 6. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, o której mowa w §  3, 4 i 5  są odpowiednio dla:

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży,
2) dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadząca przygotowanie przedszkolne.
3) uczniów szkół dziennych – ważne legitymacje szkolne ( wzór legitymacji MENiS II/182/2),
4) dzieci i młodzieży nie objętych obowiązkiem szkolnym – zaświadczenie lekarskie o chorobie lub niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej , która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez Powiatowy Zespół ds., Orzekania o Niepełnosprawności,
5) emerytów do 65 roku życia – legitymacja emeryta wraz z dowodem osobistym lub paszportem,
6) osób niepełnosprawnych o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności – legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności,
7) studentów szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) oraz słuchacze kolegiów - legitymacja studencka.
8) kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – legitymacja lub zaświadczenie wystawione przez uprawniony organ.

§  7.1. Ulgi określone w § 3, 4 i 5 nie mają zastosowania do opłat za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na liniach specjalnych i sezonowych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis określony w ust. 1 nie dotyczy osób, których uprawnienia do ulg wynikają z ustaw szczególnych.

§ 8. Zasady zwolnień i ulg wynikających z niniejszej uchwały Operator umieszcza w widocznym miejscu w środkach komunikacji miejskiej oraz opublikuje w prasie lokalnej.

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
                       
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XII/148/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.

§ 11.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
           
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.