Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Regulamin


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SEKTOROWYCH
(poniżej 418.000EURO)
PRZEZ
M.P.K. SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
WŁOCŁAWEK
MAJ 2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do zamówień, o wartości powyżej 30.000 EURO, udzielanych przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których zgodnie z treścią przepisów Działu III., Rozdziału 5, art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych ( zwanej dalej ustawą )”, nie stosuje się przepisów tej Ustawy (zamówienia sektorowe).

2. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. W przypadku zamówień mieszanych tj. w części udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej oraz podlegającej ustawie wyboru formy dokonuje indywidualnie Kierownik Zamawiającego na podstawie wniosku Komisji Przetargowej.

II. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

II.I Zamówienia planowe i nieplanowe

§ 2

1. Proces udzielania zamówień planowych jest uruchamiany przez Kierownika Zamawiającego po otrzymaniu wniosku Komisji Przetargowej o wszczęcie procedury udzielenie zamówienia.

2. Proces udzielania zamówień nie objętych planem zamówień jest uruchamiany za zgodą Zarządu zamawiającego wyłącznie przy spełnieniu poniższych przesłanek:

a) przy dołożeniu należytej staranności, zamówienia takiego nie można było wcześniej przewidzieć, lub

b) jeżeli nieudzielenie zamówienia mogłoby skutkować zagrożeniem zasad bezpieczeństwa lub zakłóceniem działalności przedsiębiorstwa.

 

II.II Określenie wartości zamówienia

§ 3

1. Podstawą obliczenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością .

2. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartość rynkowa rzeczy, praw lub innych dóbr będących przedmiotem dostawy.

3. Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na usługi jest całkowita szacunkowa wartość rynkowa świadczeń objętych zamówieniem .

4. Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys budowlany.

5. Wartość rynkową zamówienia, o której mowa w ust. 1÷3 określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych .

6. W przypadku braku możliwości oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 5 Zamawiający może oszacować wartość przedmiotu zamówienia na podstawie powszechnie dostępnych cenników, katalogów, folderów reklamowych oraz informacji zamieszczanych na stronach www.

7. Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju :

a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo,

b) których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

II.III Tryby postępowania

 

§ 4

W celu udzielenia zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane można prowadzić postępowanie w następujących trybach:

a) przetarg sektorowy,

b) negocjacje sektorowe,

c) zapytanie o cenę sektorowe,

d) zamówienie z wolnej ręki sektorowe

 

II.IV Przesłanki wyboru trybu

§ 5

1. Przetarg sektorowy jest podstawowym trybem postępowania. Inne tryby postępowania można stosować wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Negocjacje sektorowe można zastosować, gdy spełniona została co najmniej jedna
z poniższych przesłanek:

a) specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbę wykonawców mogących wykonać dane zamówienie,

b) nie można z góry określić cech zamawianych dostaw lub usług, w taki sposób aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty,

c) w sytuacjach w których ze względu na charakter usług lub związanego z nimi ryzyka nie ma możliwości dokonania wcześniejszej ich wyceny.

3. Zapytanie o cenę sektorowe można stosować, jeśli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO, a przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

4. Zamówienie z wolnej ręki sektorowe można zastosować gdy spełniona została co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

a) postępowanie było poprzedzone postępowaniem w trybie przetargu sektorowego
w którym nie wpłynęła wymagana ilość ofert podlegających rozpatrzeniu,

b) postępowanie było poprzedzone postępowaniem w trybie zapytania o cenę sektorowym, w którym nie wpłynęła wymagana ilość ofert podlegających rozpatrzeniu,

c) zamówienie może być udzielone tylko jednemu Wykonawcy z przyczyn technicznych, o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

d) zamówienie dodatkowe na usługi lub roboty budowlane, udziela się dotychczasowemu wykonawcy, z tym, że łączna wartość zamówień dodatkowych, nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, a jego wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji, której wcześniej nie dało się przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

e) zamówienia uzupełniające na usługi lub roboty budowlane, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, udziela się dotychczasowemu wykonawcy, nie później niż w terminie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

f) zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegające na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

 

II.V Zatwierdzenie trybu, dokumentacji postępowania oraz wyboru oferty;

   Opis przedmiotu zamówienia

§ 6

Zatwierdzenia wyboru trybu postępowania, dokumentacji postępowania oraz wyboru oferty, dla zamówień objętych niniejszym regulaminem dokonuje Kierownik Zamawiającego.

                                                                   § 7

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane zamawiający opisuje za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych.

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego.

 

II.VI Warunki udziału w postępowaniu

§ 8

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia ;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

  do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

 

1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;


2. Wykonawców, którzy zalegając z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo- akcyjne , których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku      z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;


9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;


10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 

 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy :

 

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1 Pzp lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt1 i 2 Pzp;


2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie , o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;


3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;


4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;


5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji lub konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

7. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zwierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców    
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.2013, poz. 231 ) jak również innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.

10. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

 

II.VII Przetarg sektorowy

§ 9

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu sektorowego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego.

2. W ogłoszeniu o przetargu sektorowym należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu sektorowego albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.

3. Szczegółowe warunki przetargu sektorowego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja).

4. Specyfikacja zawiera co najmniej:

1) firmę (nazwę) oraz adres zamawiającego;

2) tryb udzielenia zamówienia;

3) opis przedmiotu zamówienia;

4) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych;

5) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

6) termin wykonania zamówienia;

7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków;

8) informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy;

9) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresy poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną;

10) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

11) wymagania dotyczące wadium;

12) termin związania ofertą;

13) opis sposobu przygotowywania ofert;

14) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

15) opis sposobu obliczenia ceny;

16) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

17) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

18) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

19) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

20) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Za specyfikację pobierana jest opłata w wysokości odpowiadającej kosztom Zamawiającego. Zamawiający może zamieścić specyfikację lub jej część na stronie internetowej.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia przekazywana jest wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mpk.com.pl

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza się także na tej stronie.

8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu sektorowego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

10. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy niż dni 30.

11. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 EURO zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

12. Kwotę wadium określa się w granicach do 3% wartości zamówienia.

13. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 )

Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie zobowiązania do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty i nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierających wymienionych elementów , bądź posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium.

14.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

15. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

17. Zamawiający może zażądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

18. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa  w art. 25 Pzp ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

19 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

 

II.VIII Negocjacje sektorowe

§ 10

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji sektorowych, wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech wykonawców, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać.

2. Dopuszcza się możliwość, iż wszczęcie postępowania w trybie negocjacji sektorowych zostanie poprzedzone publicznym ogłoszeniem o zamówieniu celem pozyskania zgłoszeń od potencjalnych wykonawców. Zamawiający w takim przypadku skieruje zaproszenia do negocjacji do wybranych wykonawców.

3. Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej:

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

4) termin wykonania zamówienia;

5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.

4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane
z negocjacjami sektorowymi dostarczane są wykonawcom na równych zasadach.

5. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami.

6. Po negocjacjach zamawiający może dokonać zmiany będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia sektorowego a także zmiany kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia.

7. Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do wszystkich wykonawców,
z którymi prowadził negocjacje, o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę. Do zaproszenia do składania ofert ostatecznych zamawiający dołącza specyfikację.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą.

9. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu wskazując firmę (imię i nazwisko lub nazwę oraz formę prawną) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także cenę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące przetargu sektorowego, za wyjątkiem zapisów o ogłoszeniach.

 

II.IX Zapytanie o cenę sektorowe

 

§ 11

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie - zapytanie o cenę sektorowe, zapraszając do składania ofert co najmniej 5 wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia. Jeżeli ze względu na szczególny rodzaj zamawianych dostaw lub usług, nie jest możliwe przesłanie zaproszeń do 5 wykonawców, dopuszczalne jest zaproszenie mniejszej liczby wykonawców, lecz nie mniej niż dwóch.

2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, nie krótszego niż 7 dni.

3. Szczegółowe warunki postępowania każdorazowo kierowane do wykonawców określa zaproszenie do złożenia oferty oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

4. Zaproszenie do złożenia oferty zawiera co najmniej:

1) firmę (nazwę) oraz adres zamawiającego;

2) tryb udzielenia zamówienia;

3) termin wykonania zamówienia;

4) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

5) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

5. Należy unikać kierowania zapytań o cenę do Wykonawców, którzy wcześniej wykonali zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, w szczególności :

1) nie wykonali zamówienia w umówionym terminie z przyczyn leżących po ich stronie;

2) dostarczyli towary o niewłaściwej jakości;

3) nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi;

4) wykonane zamówienie obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.

6. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

7. Zamówienia udziela się wykonawcy który zaoferował najniższą cenę brutto zamówienia.

8. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający skieruje pisemne oświadczenie o wyborze i przyjęciu oferty.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące przetargu sektorowego, za wyjątkiem zapisów o ogłoszeniach.

 

II.X Zamówienie z wolnej ręki sektorowe

§ 12

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki - sektorowe zapraszając wykonawcę do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia.

2. Zamawiający może od negocjacji odstąpić, jeżeli Wykonawca zaakceptuje warunki udzielenia zamówienia podane w zaproszeniu a cena oferowana przez wykonawcę nie przekracza kwoty jaką zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia.

3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami.

II.XI Inne tryby udzielania zamówień sektorowych.

 

§ 13

Zamawiający może udzielać zamówień sektorowych stosując inne tryby, poza wymienionymi w niniejszym regulaminie, stosując odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II.XII Wybór najkorzystniejszej oferty

§ 14

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.

3. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienie nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych istotnych elementów ofert.

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji lub zaproszenia do złożenia oferty z zastrzeżeniem § 14 ust. 7.;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 14 ust. 7.;

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

9. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.

10. Kryteriami oceny ofert są albo cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

11. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

13. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na` to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności jeżeli :

1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie wykonawców , którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty , Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

16. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia sektorowego przed upływem terminu,
o którym mowa, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

17.Umowa zawierana jest w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w ust. 14.

18. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego

 

II.XIII Dokumentacja postępowania

§ 15

1. W postępowaniu, sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:

1) opis przedmiotu zamówienia;

2) uzasadnienie zastosowania przez zamawiającego trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg sektorowy,

3) firmę (imię i nazwisko lub nazwę oraz formę prawną) i adresy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) cenę oraz inne elementy istotne każdej z ofert;

5) wskazanie wybranej oferty, wraz z ceną ofertową i uzasadnieniem wyboru oferty;

2. Dokumentacja postępowania jest jawna od chwili zakończenia postępowania. Oferty jawne są od chwili ich otwarcia.

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert nie zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

4. Dokumentację postępowania zamawiający przechowuje przez okres 4. lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

 

II.XIV Umowy w sprawie zamówień sektorowych

 

§ 16

1. Umowy zawiera się na czas określony.

2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata lub na czas nieokreślony, wymaga zgody Zarządu zamawiającego wyrażonej w drodze uchwały podjętej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zarząd zamawiającego udziela zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wniosek komórki zamawiającej, załączony do wniosku o udzielenie zamówienia sektorowego.

4. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

III. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

§ 17

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Odwołanie przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności zamawiającego:

-na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub zaproszeniu;

-na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia,

-na wykluczenie wykonawcy z postępowania,

-na odrzucenie oferty,

-na wybór wykonawcy w postępowaniu

3. Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

4. Odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8. O złożeniu odwołania zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

9. Odwołanie rozpatruje Zarząd zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

10. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

11. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się jego podstawy faktyczne i prawne.

12. W przypadku uwzględnienia odwołania zamawiający powtarza czynność lub unieważnia postępowanie.

13. Do postępowania prowadzonego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie mają zastosowania środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, w tym zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania i z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy określone w „ Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Włocławku o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych ” oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


 REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM SP. Z O.O.

WE WŁOCŁAWKU

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY

STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO,

DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Zakres Regulacji

§ 1

1. Zakupy powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
3) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
4) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Wartość zamówienia oblicza się zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz 33-34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą.

3. Ustalenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w § 2.

§ 2

1. Procedura udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro rozpoczyna się od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest Specjalista ds. zamówień publicznych i marketingu oraz Dyrektor ds. Organizacji Przewozów.

3. Wniosek musi uzyskać akceptację Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 spełnia wymogi formalne i uzyskał akceptację wskazaną w ust. 3 zostanie przekazany do wnioskodawcy celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, o której mowa w ust. 1, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zamówienia.

§ 3

1. Zamówienia o wartości poniżej 30 000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku.

2. Udzielenie zamówienia poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku poprzedza rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

3. Dla udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 zł nie jest wymagana forma pisemna, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 może być faktura, rachunek lub umowa w formie pisemnej.

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe zawiera się umowę w formie pisemnej.

§ 4

1. Zamówienia o wartości równej lub wyższej od 30 000 zł udzielane są poprzez wybór oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.

2. Zamawiający prowadzi postępowanie poprzez przesłanie zapytania do odpowiedniej liczby Wykonawców zapewniającej konkurencję nie niższej niż trzech, bądź też poprzez umieszczenie treści zapytania na swojej stronie internetowej.

Czas ekspozycji zapytania na stronie internetowej Zamawiającego nie może być krótszy niż pięć dni.

3. Zapytanie prowadzi się w formie pisemnej, faksowej, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Postępowanie należy udokumentować.     W przypadku formy zapytania telefonicznego okoliczności postępowania należy zaprotokołować w formie notatki służbowej.

4. Dopuszcza się możliwość negocjacji ofert.

5. Umowę o zamówienie publiczne o wartości, o której mowa w ust. 1 zawiera się w formie pisemnej.

§ 5

1. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań opisanych w dokumentacji.

3. Kryteriami wyboru Wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:

1) jakość,
2) funkcjonalność,
3) parametry techniczne,
4) aspekty środowiskowe,
5) aspekty społeczne,
6) aspekty innowacyjne,
7) koszty eksploatacji,
8) serwis,
9) termin wykonania zamówienia,
10) doświadczenie wykonawcy,
11) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.

4. W przypadku zamówienia realizowanego w oparciu o § 4 niniejszego Regulaminu z przeprowadzonych czynności sporządza się każdorazowo protokół zamówienia.

5. Protokół z postępowania wraz z załącznikami przedstawia się Dyrektorowi ds. Organizacji Przewozów oraz Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. celem zatwierdzenia.

§ 6

Zamówienia, o których mowa w niniejszym Regulaminie będą realizowane samodzielnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. bądź wspólnie z podmiotami tworzącymi Miejską Grupę Zakupową, na podstawie porozumienia z dnia 24 maja 2016r. oraz umowy zawartej    z Baza Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia każdego z postępowań prowadzonych w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W takim przypadku z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 8

1. Pracownicy wyznaczeni przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. do realizacji zamówienia, prowadzą ewidencje zakupów będących w zakresie ich działania.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 zostają przekazane do Specjalisty ds. zamówień publicznych i marketingu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału.

§ 9

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Spółki lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu.