Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Regulamin

 

WERSJA NIEAKTUALNA - ( OBOWIĄZUJĄCA DO 30.11.2017 R.) REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SEKTOROWYCH
(poniżej 418.000EURO)
PRZEZ
M.P.K. SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
WŁOCŁAWEK
MARZEC 2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do zamówień, o wartości powyżej 30.000 EURO, udzielanych przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których zgodnie z treścią przepisów Działu III., Rozdziału 5, art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ?Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą)?, nie stosuje się przepisów tej Ustawy (zamówienia sektorowe).

2.Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3.W przypadku zamówień mieszanych tj. w części udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej oraz podlegającej ustawie wyboru formy dokonuje indywidualnie Kierownik Zamawiającego na podstawie wniosku Komisji Przetargowej.II. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II.I Zamówienia planowe i nieplanowe

§ 2

1.Proces udzielania zamówień planowych jest uruchamiany przez Kierownika Zamawiającego po otrzymaniu wniosku Komisji Przetargowej o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia.

2.Proces udzielania zamówień nie objętych planem zamówień jest uruchamiany za zgodą Zarządu zamawiającego wyłącznie przy spełnieniu poniższych przesłanek:

a)przy dołożeniu należytej staranności, zamówienia takiego nie można było wcześniej przewidzieć, lub

b)jeżeli nieudzielenie zamówienia mogłoby skutkować zagrożeniem zasad bezpieczeństwa lub zakłóceniem działalności przedsiębiorstwa.II.II Określenie wartości zamówienia

§ 3

1.Podstawą obliczenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością .

2.Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartość rynkowa rzeczy, praw lub innych dóbr będących przedmiotem dostawy.

3.Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na usługi jest całkowita szacunkowa wartość rynkowa świadczeń objętych zamówieniem .

4.Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys budowlany.

5.Wartość rynkową zamówienia, o której mowa w ust. 1÷3 określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych .

6.W przypadku braku możliwości oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 5 Zamawiający może oszacować wartość przedmiotu zamówienia na podstawie powszechnie dostępnych cenników, katalogów, folderów reklamowych oraz informacji zamieszczanych na stronach www.

7. Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju :

a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo,

b) których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

8. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.


II.III Tryby postępowania

§ 4

W celu udzielenia zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane można prowadzić postępowanie w następujących trybach:

a)przetarg sektorowy,

b)negocjacje sektorowe,

c)zapytanie o cenę sektorowe,

d)zamówienie z wolnej ręki sektoroweII.IV Przesłanki wyboru trybu

§ 5

1.Przetarg sektorowy jest podstawowym trybem postępowania. Inne tryby postępowania można stosować wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Negocjacje sektorowe można zastosować, gdy spełniona została co najmniej jedna
z poniższych przesłanek:

a)w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu sektorowego wszystkie oferty zostały odrzucone,

b)rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb Zamawiającego,

c)roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne,

d)zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami,

e)jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej lub referencji technicznej.

3.Zapytanie o cenę sektorowe można stosować, jeśli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO, a przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

4.Zamówienie z wolnej ręki sektorowe można zastosować gdy spełniona została co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

a)postępowanie było poprzedzone postępowaniem w trybie przetargu sektorowego
w którym nie wpłynęła wymagana ilość ofert podlegających rozpatrzeniu,

b)postępowanie było poprzedzone postępowaniem w trybie zapytania o cenę sektorowym, w którym nie wpłynęła wymagana ilość ofert podlegających rozpatrzeniu,

c)zamówienie może być udzielone tylko jednemu Wykonawcy z przyczyn technicznych, o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia

d)w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

e)w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.II.V Zatwierdzenie trybu, dokumentacji postępowania oraz wyboru oferty;

Opis przedmiotu zamówienia

§ 6

Zatwierdzenia wyboru trybu postępowania, dokumentacji postępowania oraz wyboru oferty, dla zamówień objętych niniejszym Regulaminem dokonuje Kierownik Zamawiającego.

§ 7


1.Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2.Przedmiot zamówienia na roboty budowlane Zamawiający opisuje za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych.

3.Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno ? użytkowego.II.VI Warunki udziału w postępowaniu

§ 8

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.


2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3)zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181?188, art. 189a, art. 218?221, art. 228?230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270?309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. )) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2).
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ?kryteriami selekcji?, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10)Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11)Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12)Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3), uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2?4 Ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy Pzp
-chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1?4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5);
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 4), chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


II.VII Przetarg sektorowy

§ 9

1.Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu sektorowego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego.

2.W ogłoszeniu o przetargu sektorowym należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu sektorowego albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.

3.Szczegółowe warunki przetargu sektorowego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja).

4.Specyfikacja zawiera co najmniej:

1)firmę (nazwę) oraz adres Zamawiającego;

2)tryb udzielenia zamówienia;

3)opis przedmiotu zamówienia;

4)opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych;

5)informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

6)termin wykonania zamówienia;

7)opis warunków udziału w postępowaniu

8)informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy;

9)informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną;

10)wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

11)wymagania dotyczące wadium;

12)termin związania ofertą;

13)opis sposobu przygotowywania ofert;

14)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

15)opis sposobu obliczenia ceny;

16)opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

17)informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

18)wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

19)istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

20)pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.mpk.com.pl do bezpłatnego pobrania.

6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mpk.com.pl

7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 Ustawy Pzp stosuje się odpowiednio

8.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu sektorowego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

9.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

10.Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy niż dni 30.

11.Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 EURO zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

12.Kwotę wadium określa się w granicach do 3% wartości zamówienia.

13. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach

1)pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 )

Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie zobowiązania do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty i nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierających wymienionych elementów , bądź posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium.

14. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

15.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

17. Zamawiający może zażądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

18. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

19. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w ofercie;

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;

c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

20. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.II.VIII Negocjacje sektorowe

§ 10

1.Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji sektorowych, wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech Wykonawców, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać.

2.Dopuszcza się możliwość, iż wszczęcie postępowania w trybie negocjacji sektorowych zostanie poprzedzone publicznym ogłoszeniem o zamówieniu celem pozyskania zgłoszeń od potencjalnych wykonawców. Zamawiający w takim przypadku skieruje zaproszenia do negocjacji do wybranych Wykonawców.

3.Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej:

1)nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

3)informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

4)termin wykonania zamówienia;

5)opis warunków udziału w postępowaniu

6)określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

7)kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

8)miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.

4.Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane
z negocjacjami sektorowymi dostarczane są Wykonawcom na równych zasadach.

5.Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami.

6.Po negocjacjach Zamawiający może dokonać zmiany będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia sektorowego a także zmiany kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia.

7.Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zwraca się do wszystkich Wykonawców,
z którymi prowadził negocjacje, o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę. Do zaproszenia do składania ofert ostatecznych Zamawiający dołącza specyfikację.

8.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą.

9.Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

10.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu wskazując firmę (imię i nazwisko lub nazwę oraz formę prawną) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także cenę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące przetargu sektorowego, za wyjątkiem zapisów o ogłoszeniach.II.IX Zapytanie o cenę sektorowe

§ 11

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie - zapytanie o cenę sektorowe, zapraszając do składania ofert co najmniej 5 wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia. Jeżeli ze względu na szczególny rodzaj zamawianych dostaw lub usług, nie jest możliwe przesłanie zaproszeń do 5 Wykonawców, dopuszczalne jest zaproszenie mniejszej liczby Wykonawców, lecz nie mniej niż dwóch.

2.Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, nie krótszego niż 7 dni.

3.Szczegółowe warunki postępowania każdorazowo kierowane do Wykonawców określa zaproszenie do złożenia oferty oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

4.Zaproszenie do złożenia oferty zawiera co najmniej:

1)firmę (nazwę) oraz adres Zamawiającego;

2)tryb udzielenia zamówienia;

3)termin wykonania zamówienia;

4)opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

5)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

5.Należy unikać kierowania zapytań o cenę do Wykonawców, którzy wcześniej wykonali zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, w szczególności :

1)nie wykonali zamówienia w umówionym terminie z przyczyn leżących po ich stronie;

2)dostarczyli towary o niewłaściwej jakości;

3)nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi;

4)wykonane zamówienie obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.

6.Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

7.Zamówienia udziela się Wykonawcy który zaoferował najniższą cenę brutto zamówienia.

8.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający skieruje pisemne oświadczenie o wyborze i przyjęciu oferty.

9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące przetargu sektorowego, za wyjątkiem zapisów o ogłoszeniach.II.X Zamówienie z wolnej ręki sektorowe

§ 12


1.Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki - sektorowe zapraszając Wykonawcę do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia.

2.Zamawiający może od negocjacji odstąpić, jeżeli Wykonawca zaakceptuje warunki udzielenia zamówienia podane w zaproszeniu a cena oferowana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia.

3.Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami.II.XI Inne tryby udzielania zamówień sektorowych

§ 13


Zamawiający może udzielać zamówień sektorowych stosując inne tryby, poza wymienionymi w niniejszym Regulaminie, stosując odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.II.XII Wybór najkorzystniejszej oferty

§ 14

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta musi odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.

3.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych istotnych elementów ofert.

7.Zamawiający poprawia w tekście oferty:

1)oczywiste omyłki pisarskie,

2)oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

? niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji lub zaproszenia do złożenia oferty
z zastrzeżeniem § 14 ust. 7.

2)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

5)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 14 ust. 7.;

7)Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

8)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

9)oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;

10)jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

11)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

9.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.

10.Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1)jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
2)aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy Pzp, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
3)aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
4)aspekty innowacyjne;
5)organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
6)serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
11.Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

12.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności jeżeli :

1)nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2)w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3)nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

6)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

16.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia sektorowego przed upływem terminu,
o którym mowa, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

17.Umowa zawierana jest w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w ust. 14.

18.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem ZamawiającegoII.XIII Dokumentacja postępowania

§ 15

1.W postępowaniu, sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:

1)opis przedmiotu zamówienia;

2)uzasadnienie zastosowania przez Zamawiającego trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg sektorowy,

3)imię i nazwisko albo nazwę Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia, którą ten Wykonawca zamierza zlecić do wykonania osobom trzecim, i jeśli jest to wiadome w danym momencie ? imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców;

4)nazwę i adres Zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5)wskazanie wybranej oferty, wraz z ceną ofertową i uzasadnieniem wyboru oferty;

6)powody odrzucenia ofert.

2.Dokumentacja postępowania jest jawna od chwili zakończenia postępowania. Oferty jawne są od chwili ich otwarcia.

3.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert nie zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

4.Dokumentację postępowania Zamawiający przechowuje przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.II.XIV Umowy w sprawie zamówień sektorowych

§ 16


1.Umowy zawiera się na czas określony.

2.Zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata lub na czas nieokreślony, wymaga zgody Zarządu Zamawiającego wyrażonej w drodze uchwały podjętej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Zarząd Zamawiającego udziela zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wniosek komórki zamawiającej, załączony do wniosku o udzielenie zamówienia sektorowego.

4.Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

III. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

§ 17


1.W postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Odwołanie przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności Zamawiającego:

-na określenie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub zaproszeniu;

-na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia,

-na wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

-na odrzucenie oferty,

-na opis przedmiotu zamówienia,

-na wybór najkorzystniejszej oferty.

3.Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

4.Odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6.Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.

7.Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8.O złożeniu odwołania Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

9.Odwołanie rozpatruje Zarząd zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

10.Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

11.Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się jego podstawy faktyczne i prawne.

12.W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność lub unieważnia postępowanie.

13.Do postępowania prowadzonego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie mają zastosowania środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1.Zamawiający może unieważnić postępowanie, w tym zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania i z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy określone w ?Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Włocławku o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych? oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM SP. Z O.O.

WE WŁOCŁAWKU

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY

STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO,

DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakres Regulacji

§ 1

1. Zakupy powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
3) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
4) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Wartość zamówienia oblicza się zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz 33-34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą.

3. Ustalenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w § 2.

§ 2


1. Procedura udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro rozpoczyna się od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest Specjalista ds. zamówień publicznych i marketingu oraz Dyrektor ds. Organizacji Przewozów.

3. Wniosek musi uzyskać akceptację Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 spełnia wymogi formalne i uzyskał akceptację wskazaną w ust. 3 zostanie przekazany do wnioskodawcy celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, o której mowa w ust. 1, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zamówienia.


§ 3


1. Zamówienia o wartości poniżej 30 000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku.

2. Udzielenie zamówienia poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku poprzedza rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

3. Dla udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 zł nie jest wymagana forma pisemna, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 może być faktura, rachunek lub umowa w formie pisemnej.

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe zawiera się umowę w formie pisemnej.

§ 4


1. Zamówienia o wartości równej lub wyższej od 30 000 zł udzielane są poprzez wybór oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.

2. Zamawiający prowadzi postępowanie poprzez przesłanie zapytania do odpowiedniej liczby Wykonawców zapewniającej konkurencję nie niższej niż trzech, bądź też poprzez umieszczenie treści zapytania na swojej stronie internetowej.

Czas ekspozycji zapytania na stronie internetowej Zamawiającego nie może być krótszy niż pięć dni.

3. Zapytanie prowadzi się w formie pisemnej, faksowej, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Postępowanie należy udokumentować. W przypadku formy zapytania telefonicznego okoliczności postępowania należy zaprotokołować w formie notatki służbowej.

4. Dopuszcza się możliwość negocjacji ofert.

5. Umowę o zamówienie publiczne o wartości, o której mowa w ust. 1 zawiera się w formie pisemnej.


§ 5


1. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań opisanych w dokumentacji.

3. Kryteriami wyboru Wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:

1) jakość,
2) funkcjonalność,
3) parametry techniczne,
4) aspekty środowiskowe,
5) aspekty społeczne,
6) aspekty innowacyjne,
7) koszty eksploatacji,
8) serwis,
9) termin wykonania zamówienia,
10) doświadczenie wykonawcy,
11) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.

4. W przypadku zamówienia realizowanego w oparciu o § 4 niniejszego Regulaminu z przeprowadzonych czynności sporządza się każdorazowo protokół zamówienia.

5. Protokół z postępowania wraz z załącznikami przedstawia się Dyrektorowi ds. Organizacji Przewozów oraz Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. celem zatwierdzenia.


§ 6


Zamówienia, o których mowa w niniejszym Regulaminie będą realizowane samodzielnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. bądź wspólnie z podmiotami tworzącymi Miejską Grupę Zakupową, na podstawie porozumienia z dnia 24 maja 2016r. oraz umowy zawartej z Baza Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku.


§ 7


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia każdego z postępowań prowadzonych w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W takim przypadku z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.


§ 8


1. Pracownicy wyznaczeni przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. do realizacji zamówienia, prowadzą ewidencje zakupów będących w zakresie ich działania.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 zostają przekazane do Specjalisty ds. zamówień publicznych i marketingu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału.


§ 9


1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Spółki lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (dostawców)