image_pdfimage_print

Włocławek, dnia 29.05.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Rysiej 3
zaprasza do składania ofert na zakup autobusów.

1. Zarząd M.P.K. Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku zaprasza do składania ofert cenowych na adres e mail marta.krygier@mpk.com.pl do dnia 25.06.2020 r. godz. 10:00.
2. Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, przelewem na rachunek spółki, w banku PKO BP S.A. O/Włocławek nr 66 1020 5170 0000 1002 0005 8453 8453 lub w gotówce w kasie przedsiębiorstwa spółki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę.
3. Przedmiot sprzedaży oglądać można od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w obecności p. Zbigniewa Bielickiego, po uprzednim uzgodnieniu z nim terminu (tel. 54 230 93 14 ).
4. Wszelkich informacji nt. przedmiotu sprzedaży udzielają:
1) Dyrektor ds. Technicznych, p. Piotr Urbaczewski, tel. 54 230 93 24,
2) Specjalista ds. Technicznych , p. Zbigniew Bielicki, tel. 54 230 93 14.
5. Dane identyfikacyjne pojazdów:
Marka: Solaris Urbino 10
Nr VIN: Nr wew. Przebieg ogólny:
SU92411064BPN1298 202 937678 km
SU92411064BPN1299 203 948416 km
SU92411663BPN1155 511 1074927 km
SU92411663BPN1168 514 1117343 km

1) Autobus Solaris Urbino 10, o nr wew. 202, rok produkcji 2004, za cenę nie niższą niż 28.900,00 zł brutto.
2) Autobus Solaris Urbino 10, o nr wew. 203, rok produkcji 2004, za cenę nie niższą niż 28.900,00 zł brutto.
3) Autobus Solaris Urbino 12, o nr wew. 511, rok produkcji 2003, za cenę nie niższą niż 27.700,00 zł brutto.
4) Autobus Solaris Urbino 12, o nr wew. 514, rok produkcji 2003, za cenę nie niższą niż 27.700,00 zł brutto.

6. Opis autobusów.
1. Opis autobusów Solaris Urbino 10 z wyposażeniem:
Autobus Solaris Urbino 10, rok prod. 2004. 3. drzwiowy, wyposażony w silnik z zapłonem samoczynnym MAN typu D0836LOH03 EURO-3 o pojemności 6871 cm3 i mocy 162 KW, skrzynia biegów automatyczna firmy Voith 854.3. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ISRI, ogrzewanie niezależne WEBASTO Thermo 300 …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SEKTOROWYM (ZMIANA)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
UL. RYSIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK zwane dalej Zamawiającym
OGŁASZA PRZETARG SEKTOROWY NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O. O.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.12.2019r. do godziny 12:00 w siedzibie EIB SA, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie.

Na kopercie należy umieścić następującą treść:

„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O. O” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.12.2019r.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 05.12.2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie EIB S.A., ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń

Przy wyborze oferty w zakresie Części 01, Części 02, Zamawiający kierował się będzie poniższymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

Cena oferty

95%

2.

Warunki ubezpieczenia

5%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie EIB S.A. www.eib.com.pl/#Przetargi

Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.

O wyborze oferty Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.mpk.com.pl oraz www.eib.com.pl/#Przetargi

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) …

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Rysiej 3, zaprasza do składania ofert na zakup autobusów.

1. Zarząd M.P.K. Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku zaprasza do składania ofert cenowych na adres e mail marta.krygier@mpk.com.pl do dnia 31.01.2020 r. godz. 10:00.
2. Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, przelewem na rachunek spółki, w banku PKO BP S.A. O/Włocławek nr 66 1020 5170 0000 1002 0005 8453 8453 lub w gotówce w kasie przedsiębiorstwa spółki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę.
3. Przedmiot sprzedaży oglądać można od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w obecności p. Zbigniewa Bielickiego, po uprzednim uzgodnieniu z nim terminu (tel. 54 230 93 14 ).
4. Wszelkich informacji nt. przedmiotu sprzedaży udzielają:
1) Dyrektor ds. Technicznych, p. Piotr Urbaczewski, tel. 54 230 93 24,
2) Specjalista ds. Technicznych , p. Zbigniew Bielicki, tel. 54 230 93 14.

5. Dane identyfikacyjne pojazdów:
Marka: Solaris Urbino 12
Nr VIN: Nr wew. Przebieg ogólny:
SU92411663BPN1155 511 1060773 km
SU92411663BPN1168 514 1106563 km
SU92411663BPN1169 515 1013178km
SU92411663BPN1268 516 1025260 km

6. Opis autobusów z wyposażeniem:
Autobus Solaris Urbino 12, rok prod. 2003. 3. drzwiowy, wyposażony w silnik z zapłonem samoczynnym MAN typu D0836LOH02 EURO-3 o pojemności 6871 cm3    i mocy 206 KW, skrzynia biegów automatyczna firmy ZF 5HP502C z integralnym zwalniaczem hydraulicznym. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ISRI, ogrzewanie niezależne WEBASTO Thermo 300, tablice informacyjne elektroniczne PIXEL ze sterownikiem tablic i kasowników PIXEL, ilość miejsc siedzących/stojących: 32/72