image_pdfimage_print

* Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, pseudonim, email oraz wizerunek, w konkursie „Zrób niepowtarzalne zdjęcie i wygraj bilet miesięczny”  organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą przesyłane innym podmiotom.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych  i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 Włocławek,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie „Zrób niepowtarzalne zdjęcie i wygraj bilet miesięczny” i organizowanej w związku z nim akcji promocyjnej :

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni liczony od momentu zakończenia akcji promocyjnej lub do odwołania udzielonej zgody,

6) posiada Pani/Pan żądania od Administratora:

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

d) usunięcia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – granicach art. 20 RODO,

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania Inspektorowi Ochrony Danych pod następujący adres poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

8) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w akcjach promocyjnych Administratora,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie będą podlegały profilowaniu.