image_pdfimage_print

Włocławek, dnia 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 Włocławek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawy o rachunkowości),

b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym Urząd Skarbowy) jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, bankom, archiwiście,

5) Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lati/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
d) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania Inspektorowi Ochrony Danych pod następujący adres poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.

7) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

9)Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODOani nie będą podlegały profilowaniu.