Klauzula informacyjna rejestru rozpatrywanych skarg i wniosków

Print Friendly, PDF & Email

Włocławek, dnia 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna rejestru rozpatrywanych skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 Włocławek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom szkoleniowym, firmom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, firmom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy, archiwiście oraz Urzędowi Miasta we Włocławku,

5) Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,

6) posiada Pani/Pan*prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

7) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset