Obsługa interesantów

Print Friendly, PDF & Email
 1. Godziny pracy biura:
  dni robocze w godzinach od 6:40 do 14:40.
 2. Przyjmowanie interesantów:
  dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.
 3. Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów
  w sprawie skarg i wniosków
  w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje:
Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zarządzenie  nr  23/ 2016
Prezesa  Zarządu
Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego  Spółka  z  o. o.   we  Włocławku
z  dnia 17 października 2016 roku

w  sprawie: organizacji  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków.

Podstawa  prawna:

1) art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

2) § 12 umowy spółki;

3) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku;

4) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2012 r.

 zarządza się co następuje:

 § 1

 1. Zarządzenie reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania  skarg  i wniosków składanych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku.
 2. Przepisy Zarządzenia stosuje  się również do:

1) skarg i wniosków przekazanych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o. o. we Włocławku przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne;

2) materiałów prasowych i innych opublikowanych wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. we Włocławku przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

 1. Skargi lub wnioski adresowane do właściwego rzeczowo i kompetencyjnie organu i przesłane w odpisie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku, jeżeli dotyczą działalności przedsiębiorstwa spółki, jego organów i pracowników, rozpatrywane i załatwiane są jak wnoszone bezpośrednio.
 2. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków organizuje Prezes Zarządu Spółki, powierzając ich merytoryczne rozpatrzenie komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom (kierownikom pionu).
 3. W siedzibie przedsiębiorstwa spółki, w widocznym publicznie dostępnym miejscu, a także na stronie internetowej Spółki, umieszcza się informację o organizacji  przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

 § 2

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

1.1 W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie, właściwy kompetencyjnie pracownik, sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

1.2 W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko ( nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis  treści sprawy.

 1. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

2.1 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

2.2 Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje  pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania

 1. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, pracownik przedsiębiorstwa spółki, właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych komórek organizacyjnych o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
 2. Jeżeli sprawa lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne, komórka do której wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie siedmiu dni),  właściwej komórce, załączając skargę lub wniosek i zawiadamia o tym równocześnie Prezesa Zarządu Spółki.
 3. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 4. Kierownik pionu lub komórki organizacyjnej rozpatrujący skargę  do wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i ustaleniach wewnętrznych przedsiębiorstwa spółki, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
 5. Prezes Zarządu Spółki zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o. o. we Włocławku przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

§ 3

Ustala się następujące zasady obowiązujące przy przyjmowaniu skarg i wniosków w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o. o. we Włocławku.

 1. Przyjmowanie skarg i wniosków drogą ustną, telefoniczną  lub pisemną:

1.1 Opłaty: nie pobiera się

1.2 Termin odpowiedzi: do 30 dni

1.3 Tryb odwoławczy: nie przysługuje

1.4 Skargi: wnioski ustnie i telefonicznie przyjmuje dyspozytor, Kierownicy komórek organizacyjnych, Kierownicy pionów i Prezes Zarządu Spółki oraz pracownik sekretariatu Zarządu;

1.5 Skargi i wnioski pisemne należy kierować na adres siedziby spółki.

Uwagi:

1) godziny pracy biura:  dni robocze, w godzinach 6.40 do 14.40

2) przyjmowanie interesantów: w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.30

 1. Przyjmowanie skarg i wniosków za pomocą poczty elektronicznej

2.1 Skargi i wnioski wniesione drogą elektroniczną należy kierować na adres sekretariat@mpk.com.pl

2.2 podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) wnoszone za pomocą poczty elektronicznej powinno  zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podmiotu od której pochodzi. Odpowiedź zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z którego podanie zostało wysłane.

2.3 Podanie, które nie posiada danych, o których mowa w pkt. 2.2 pozostawia się bez rozpoznania;

Uwagi:

1) ewentualne reklamacje w sprawie usług przewozowych można wnosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty przejazdu;

2) wszelkie  skargi, wnioski i wystąpienia  przesłane drogą elektroniczną, zawierające słowa wulgarne, jak również wystąpienia  anonimowe, nie będą rozpatrywane.

§ 4

Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godz. 14.00 do 16.00, w siedzibie Zarządu Spółki po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie (tel. 54/ 230 93 00).

§ 5

Wszystkie skargi i wnioski podlegają ewidencji wg odrębnie ustalonych zasad.

§ 6

Treść niniejszego Zarządzenia  należy zamieścić na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 7

 Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Klauzula informacyjna rejestru rozpatrywanych skarg i wniosków.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset