Wynajem autobusów

Print Friendly, PDF & Email

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku jako doświadczony przewoźnik oferuje wynajem autobusów komunikacji miejskiej na zamówienia indywidualne na obszarze miasta Włocławek.

W skład naszego taboru wchodzą pojazdy marek Solaris oraz MAN.

Bezpiecznie i na czas przywieziemy wszystkich gości na miejsce konferencji, uroczystości oraz innych wydarzeń.
Istnieje możliwość skorzystania z regularnych dowozów pracowników do firm.

Wynajem autobusu każdorazowo jest kwestią indywidualną, dlatego z każdym klientem ustalamy szczegóły trasy, godzin przyjazdu i odjazdu. Wysokość stawki za 1 wzkm dla wynajmu autobusu jest ustalona Zarządzeniem nr 2/2019 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 wzkm dla wynajmu autobusów (patrz poniżej).

Jeśli są Państwo zainteresowani wynajmem autobusu, prosimy o wcześniejszy kontakt dzwoniąc pod nr telefonu 54 230-93-33 lub 54 230-93-43, bądź wysyłając email na adres sekretariat@mpk.com.pl w celu ustalenia terminu, trasy przejazdu, a także liczby przewożonych osób.

Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówieniowego oraz uiszczenia zapłaty w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. przy ulicy Rysiej 3 we Włocławku, pracującej w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze, bądź przelewem na konto przedsiębiorstwa.

Zarządzenie 2/2019 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 wzkm dla wynajmu autobusów.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM AUTOBUSU (1).doc

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM AUTOBUSU (1).pdf

Klauzula informacyjna dla klientów (zleceniodawców, pasażerów)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 Włocławek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień i umów o przewozy i inne usługi realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – m.in. wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych, serwis klimatyzacji, naprawy samochodów ciężarowych i autobusów, sprzedaży prowadzonej przez serwis internetowy Allegro, sprzedaży imiennych biletów miesięcznych, biletów jednorazowych i karnetów, wystawiania faktur za sprzedane bilety, wystawiania faktur za wykonane usługi i sprzedany towar:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym Urząd Skarbowy) jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, bankom, archiwiście,

5) Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat i/lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c) usunięcia Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów prawa,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – granicach art. 20 RODO,

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania Inspektorowi Ochrony Danych pod następujący adres poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.

7) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i/lub porozumień i/lub zamówień i/lub innych świadczeń lub zleceń związanych z działalnością Administratora, Xcity

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset