Cennik usług

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązujące opłaty za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Włocławek

 

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXVI/141/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej

oraz

Uchwała Nr XXVIII/16/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

L.p. Wyszczególnienie rodzajów biletów Kategoria biletów
Jednorazowy Karnet Miesięczny
Normal-ny Ulgo-wy Normal-ny Ulgo-wy Normalny Ulgowy
50% 50% 50% 70%
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Bilety jednorazowe linie miejskie Cena biletu
1.1. Bilet jednorazowy, przesiadkowy ważny 45 minut 2,60 1,30
1.2. Bilet jednorazowy, normalny za przejazd do 2 przystanków 1,00
1.3. Bilet jednorazowy na linię sezonową 2,60 1,30
3. Karnety sześcioprzejazdowe, przesiadkowe, ważne 45 minut 13,00 6,50
4. Bilet dobowy na wszystkie miejskie linie autobusowe ważny 24 godziny od skasowania 9,00 4,50
4.2. Bilet regionalny jednorazowy normalny i ulgowy wystawiony przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku wyłącznie na liniach miejskich przez 60 min. licząc od godz. wskazanej na bilecie 2,60
5. Okresowe sieciowy imienny w granicach miasta na:
5.1. miesięczny 75,00 37,50 22,50
5.2. dekadowy 25,00+1zł 12,50+1zł 7,50
5.3. dwudziestodniowy 50,00+1zł 25,00+1zł 15,00
5.4.
*
Bilet regionalny miesięczny imienny normalny i ulgowy wystawiony przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku na linii nr…..” ważny na wybranej linii autobusowej w granicach administracyjnych miasta 60,00 30,00 *
6. Bilet na okaziciela
6.1 Wszystkie linie miejskie 99,00
7. Opłata za przewóz bagażu podręcznego, o wymiarach 60x40x20 cm
7.1. Bilet jednorazowy przesiadkowy ważny 45 minut 2,60
8. Opłata za przewóz zwierzęcia
8.1 Bilet jednorazowy, przesiadkowy ważny 45 minut 2,60

*- bilety Regionalne „WIT” – z ulgą 49% i 51%

 

 

Cennik opłat za przewozy autobusami Operatora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Spółka z o. o. na liniach wykraczających poza granice Miasta Włocławek w złotych

Podstawa prawna:

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/141/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r.

oraz

Uchwała Nr XXXIV/121/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

oraz

Uchwała Nr XLIV/72/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

L.p. Wyszczególnienie
rodzajów biletów:
Linia komunikacyjna – relacja
Modzerowo Wieniec – Zdrój Świętosław Gąbinek
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Jednorazowe dla:
1.1 Osób w wieku powyżej 4 lat,

za przewóz wózka lub bagażu o wymiarach powyżej 60x40x20 oraz za przewóz zwierząt

2,60

Bilet jednorazowy przesiadkowy,
ważny 45 minut

3,40
13,00

Karnet sześcioprzejazdowy, ważny 45 minut

———-
1.2 Studentów szkół wyższych, weteranów i kombatantów 1,30

Bilet jednorazowy przesiadkowy,
ważny 45 minut

1,70
6,50

Karnet sześcioprzejazdowy, ważny 45 minut

———–
2. Okresowe
2.1 Ważne na 30 lub 31 dni 75,00 80,00 75,00 139,00
2.2 Ważne na wszystkie linie poza granicami miasta na
30 lub 31 dni
180,00 180,00 180,00 180,00
2.3 Szkolne dla: uczniów szkół dziennych, działających na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe, ważny we wszystkie dni miesiąca 37,50 60,00 37,50 78,00

 

Określenie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz wysokość opłaty manipulacyjnej w związku z art.34a ust. 2 ustawy Prawo przewozowe

Podstawa prawna:

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/141/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r.

 1. Opłaty dodatkowe wystawiane są w przypadku:
  1.1 Niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
  1.2 Naruszenie przepisów Regulaminu przewozów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.
  1.3 Spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
  2. Opłaty dodatkowe za przewozy osób:
  2.1 Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu 130,00 zł.
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 91,00 zł;
  2.2 Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego wynosi 104,00 zł.
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 72,80 zł.
  3. Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportowego:
  3.1 Zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty 52,00 zł.
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 36,40 zł.
  3.2 Rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków 52,00 zł.
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 36,40 zł.
  4. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnienia przyczyny 390,00 zł.
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 273,00 zł.
  5. Opłatę dodatkową opłaca się łącznie z należnością podstawową za przejazd lub przewóz.
  6. Opłata manipulacyjna za czynności związane z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej.

Uprawnienia pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XLIV/90/2014 z dnia 8 września 2014r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XII/101/2015 z dnia 29 października 2015r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXV/128/2016 z dnia 24 października 2016r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXVI/141/2016 z dnia 28 listopada 2016r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXXIII/96/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r.

L.p. GRUPA PASAŻERÓW ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMILINII MIEJSKICH
1. Dzieci do lat 4, na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży. BEZPŁATNIE
2. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 21 roku życia, a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia; uczęszczająca do szkół specjalnych, szkół zwykłych, przedszkoli, a także dzieci i młodzież uczęszczająca do dziennych ośrodków rehabilitacji, na podstawie ważnej legitymacji według wzoru określonego odrębnymi przepisami a opiekunowie na podstawie zaświadczenia lekarskiego dla opiekuna lub zaświadczenie dla opiekuna według wzoru określonego odrębnymi przepisami. BEZPŁATNIE
3. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności lub legitymacji emeryta – rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. BEZPŁATNIE
4. Osoby ociemniałe i niewidome o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na podstawie legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzającej umiarkowany stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych. BEZPŁATNIE
5. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. BEZPŁATNIE
6. Opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie wskazania danej osoby przez osobę niepełnosprawną. BEZPŁATNIE
7. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, na podstawie wpisu w książeczce Honorowego Dawcy Krwi:
a) kobieta co najmniej 5 litrów,
b) mężczyzna co najmniej 6 litrów.
BEZPŁATNIE
8. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, na podstawie książeczki wojskowej z aktualnym wpisem służby –  powołania. BEZPŁATNIE
9. Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży Miejskiej, na podstawie legitymacji służbowej. BEZPŁATNIE
10. Osoby posiadające status osoby bezrobotnej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku:

a) w drodze do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w dniu wyznaczonym w decyzji,

b) w drodze do Pracodawcy ze skierowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy,

c) w przypadku braku oferty pracy w drodze do miejsca zamieszkania,
na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej (decyzja PUP), skierowania wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracodawcy.

BEZPŁATNIE
11. Właściciel lub współwłaściciel ujawniony w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym samochodu osobowego w dniu obchodów
Europejskiego Dnia Bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub ważnego pozwolenia czasowego samochodu osobowego.
 BEZPŁATNIE
12. Pasażerowie linii miejskich oraz specjalnych w dniach: 31 października, 1 listopada, 2 listopada. BEZPŁATNIE
13. Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży. BEZPŁATNIE
14. Dzieci w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia edukacji w szkole podstawowej, w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne, ważne legitymacje szkolne, według wzoru określonego odrębnymi przepisami. BEZPŁATNIE
15. Dawcy komórek, tkanek lub narządów – legitymacja Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu. BEZPŁATNIE
16. Opiekunowie osób ociemniałych i niewidomych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – według wskazania danej osoby przez osobę niepełnosprawną. BEZPŁATNIE
17. Uczniowie szkół dziennych (z wyłączeniem szkół podstawowych), działających na podstawie ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem szkół dla dorosłych, wieczorowych i zaocznych. ULGA 50%
18. Dzieci i młodzież nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności, w wieku od 4 do 16 roku życia, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnoprawności. ULGA 50%
19. Emeryci do 65 roku życia, na podstawie legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym lub paszportem. ULGA 50%
20. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, na podstawie legitymacji emeryta – rencisty potwierdzającej całkowitą lub częściową niezdolność do pracy z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. ULGA 50%
21. Studenci zagranicznych uczelni wyższych do ukończenia 26 roku życia, na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC(International Student Identity Card). ULGA 50%
22. Uczestnicy studiów doktoranckich, na podstawie ważnej legitymacji uczestnika studiów doktoranckich ULGA 50%
23. Dzieci z rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci objętych programem “Włocławska Karta Dużej Rodziny” do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, na podstawie ważnej “Włocławskiej Karty Dużej Rodziny” wraz z ważną legitymacją szkolną bądź studencką, według wzorów określonych odrębnymi przepisami. ULGA 70%

(dotyczy biletu okresowego)

Za przejazdy autobusami linii specjalnych i sezonowych obowiązuje pełna odpłatność. Nie dotyczy osób, których uprawnienia do ulg wynikają z ustaw szczególnych.

Wyjątek stanowią przejazdy na liniach specjalnych w dni 31 października, 1 listopada i 2 listopada – wtedy przejazdy są bezpłatne.

Uprawnienia pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku wynikające z przepisów szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym:

L.p. GRUPA PASAŻERÓW ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI:
LINII ZWYKŁYCH LINII SPECJALNYCH I SEZONOWYCH
1. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011r., Nr 7, poz.29 z późn. zm.) na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej. BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej, art.16 ust. 1 i 2, art. 23c oraz art.41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( Dz. U. z 2010r., Nr 101, poz. 648 j.t. z późn. zm.), na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez organ rentowy, a w przypadku przewodników tych osób, poprzez wskazanie przewodnika przez osobę uprawnioną. BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE
3. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący tym osobom, art. 12. ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu wojennego ( Dz. U. z 2012r., Nr 400 t. j.) i art.16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010r., Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy. BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE
4. Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich ), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012r. ,Nr 572, t.j.), na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. ULGA 50% ULGA 50%
5. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, art. 77 ust.14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 j.t.), na podstawie legitymacji słuchacza kolegium. ULGA 50% ULGA 50%
6. Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami, art.12 ust.5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu wojennego (Dz. U. z 2012r.,nr 400 j.t.),na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy. ULGA 50% ULGA 50%
7. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką, art. 30 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. , Nr 205, poz. 1203), na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta- rencisty. ULGA 50% ULGA 50%

UCHWAŁA NR XXV/128/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 24 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset