image_pdfimage_print

Włocławek, dnia 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dotycząca rejestru przychodzących i wychodzących rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 Włocławek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa oraz komunikacji w sprawach dotyczących działalności przedsiębiorstwa:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, IT, serwisowe, archiwiście oraz Urzędowi Miasta we Włocławku,

5) Pani/Pana* dane osobowe (zarejestrowane połączenia) przechowywane będą przez do 3 lat. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich w tym celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi,

6) posiada Pani/Pan* prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

e) prawo do usunięcia danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania Inspektorowi Ochrony Danych pod następujący adres poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.

7) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) pozostanie na linii telefonicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w postaci numeru telefonu z którego wykonano połączenie oraz nagrania rozmowy telefonicznej,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie będą podlegały profilowaniu.