image_pdfimage_print

I

Podstawowe dane ewidencyjno-informacyjne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3;

Sąd Rejestrowy  Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy.

Sygnatura akt  KRS 0000034210 NIP: 888-020-33-71, REGON: 910226702
kapitał zakładowy  17 431 500,00 zł  /na dzień 28.01.2020r

tel. centrali:  54 236 42 81, 54 230 93 00,
Prezes  54 230 93 31, fax 54 236 95 94

e-mail: sekretariat@mpk.com.plhttps://www.mpk.com.pl

II

Początki zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta Włocławka

Początki funkcjonowania zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta Włocławka sięgają 1951 roku, kiedy Miejska Rada Narodowa we Włocławku za pośrednictwem swych organów, zdecydowała o powołaniu do życia w wielobranżowym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej wydziału komunikacji miejskiej. Przedwojenny Włocławek zamieszkiwało około 68 000 mieszkańców, lecz działania wojenne spowodowały, że na koniec 1945 roku liczba jego mieszkańców zmalała do 47 000, by w roku rozpoczęcia działalności zbiorowej komunikacji publicznej osiągnąć poziom 52 000 osób.

Dla obsługi potrzeb komunikacyjnych jego mieszkańców, zorganizowano na początek dwie linie autobusowe, które kursowały w następujących relacjach:

  • linia nr 1 – ul. Słoneczna – ul. Płocka poprzez ul. Kapitulną, Wojska Polskiego, Cygankę, Stodólną.
  • linia nr 2 – ul. Grodzka – ul. Falbanka poprzez ul. Plac Kopernika, Brzeską, Kaliską.

Do obsługi komunikacyjnej zostały skierowane cztery autobusy marki Chauson APH, początkowo użytkowane, a potem przekazane na własność Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej we Włocławku przez miejscowy oddział Państwowej Komunikacji Samochodowej, na mocy porozumienia Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Transportu.
Wobec rozbudzonych oczekiwań i faktycznych potrzeb przewozowych mieszkańców Włocławka, w latach następnych uruchamiane były następne linie autobusowe, przy czym następną po wymienionych wcześniej, była linia nr 0, która kursowała w relacji: ul. Plac Wolności, Kilińskiego, Toruńska, Bulwary, Okrężna, Chopina, Plac Wolności.

Do końca 1959 roku średnioroczna liczba jednostek taborowych osiągnęła poziom 40 szt. i były to: 24 szt. autobusów marki Star N – 52  16 szt. autobusów marki San – H 01, które były eksploatowane odpowiednio od roku 1955 i 1959. Do roku 1958 eksploatowane były jeszcze autobusy Mawag TR – 5, które w ilości 5 sztuk wprowadzone były na stan inwentarzowy w 1954 roku, a ostatni z nich został zlikwidowany właśnie w 1958 roku.

Poważny rozwój zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta Włocławka, duży stan posiadania autobusów i prognozowany dalszy wzrost ilości autobusów potrzebnych do zaspokojenia przemieszczeń ludności wymuszał konieczność zapewnienia właściwej opieki technicznej taboru, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia w przedsiębiorstwie wielobranżowym jakim wówczas było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Dlatego decyzją ówczesnych władz, w roku 1958 rozpoczęto budowę zaplecza technicznego – warsztatów i zajezdni przy ul. Rysiej, które oddano do użytku 01 stycznia 1961 roku a posadowione ono zostało na działce 9 550 m2.
Uchwałą nr 281 / 45 / 60 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej miasta Włocławka z dnia 31 stycznia 1960 roku, postanowiono wydzielić z dniem 01 stycznia 1961 roku z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zakład Komunikacji Miejskiej i utworzyć z tego zakładu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku z siedzibą przy ulicy Rysiej 3.
Tą samą uchwałą przeniesiono dotychczasowego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włocławku Pana Edwarda Uścińskiego na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a dotychczasowego kierownika technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włocławku Pana Wiesława Jędrzejewskiego na stanowisko kierownika technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku.
W wykonaniu powyższej uchwały oraz za zgodą W.R.N., Prezydium M.R.N we Włocławku zarządziło w dniu 20 grudnia 1960 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku, którego przedmiotem działania jest świadczenie usług w zakresie przewozu pasażerów na terenie miasta Włocławka, a podejmuje ono działalność gospodarczą z dniem 01 stycznia 1961 roku.

Pierwsze dziesięć lat funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku w formie przedsiębiorstwa państwowego w latach 1961 – 1970 odbywa się w warunkach stale narastających potrzeb przewozowych spowodowanych ożywieniem gospodarczym i wzrostem liczby mieszkańców Włocławka. Ludność w latach 1960, 1965, 1970, wzrasta odpowiednio z 63 000 do 68 000 i 78 000 stałych mieszkańców.
Średnioroczna liczba taboru autobusowego będącego w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w tych latach

wynosiła odpowiednio 54 szt.

w tym: 21 szt. marki Star N – 52 i 33 szt. marki San H – 01;
47  szt. w tym:
29  szt. marki San H – 01,
10  szt. marki San H – 25 B i 8 szt. marki San H – 2
67  szt. w tym: 23 szt. marki San H – 27, 44 szt. marki San H 100.

Systematyczny wzrost posiadania taboru przy jego niedoskonałości technicznej był źródłem jego dużej awaryjności i wymagał znacznie większych nakładów robocizny, urządzeń technicznych, powierzchni warsztatowej oraz placów manewrowo – postojowych, aniżeli oddana w roku 1960 zajezdnia obliczona na 30 jednostek taborowych.
Ówczesne władze miasta Włocławka w obliczu totalnej niewydolności zaplecza technicznego, zdecydowały o kolejnej modernizacji warsztatów naprawczych i zajezdni, która rozpoczęła się w roku 1971 i trwała do końca 1973 roku.
Powierzchnia działki terenu przeznaczonego na użytek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku została powiększona z 9 550 m2 do 17 540 m2. Wybudowane zostały nowe obiekty kubaturowe, stanowiska postojowe oraz drogi komunikacyjne, a co najważniejsze wzrasta ilość kanałów obsługowo naprawczych z 3 szt. do 8 szt. Zdecydowanej poprawie ulegają warunki socjalno – bytowe załogi. Uregulowana zostaje na stan ówczesnej wiedzy gospodarka wodno – ściekowa.

Kolejne dziesięć lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku przypadające na 1971-1980 rok, to okres, w którym następuje dynamiczny wzrost liczby stałych mieszkańców miasta Włocławka, na jego terenie budowane są ważne dla gospodarki narodowej zakłady pracy, powstają szybko nowe jednostki osadcze, lokowane w różnych, znacznie oddalonych od siebie częściach miasta Włocławka.

W kolejnych pięciolatkach tj. 1975 i 1980 roku ludność zamieszkująca Włocławek wzrasta odpowiednio do 91 000 i 103 000 osób, zaś średnioroczna ilość jednostek pozostająca w inwentarzu przedsiębiorstwa wynosi:

w roku 1975 – 90 sztuk

w tym:78 autobusów marki San H 100,
11 autobusów marki Jelcz 272,
1 autobus marki Autosan H – 9.

a w 1980 roku – 150 sztuk

w tym:

4 autobusy marki H – 100,
11 autobusów marki Jelcz 272;
113 szt marki Autosan H – 9;
12 szt przegubowych marki Jelcz AP 021
oraz 10 szt marki Jelcz PR 110.

W rozpatrywanym okresie Włocławek staje się wielkim placem budowy – ważne gospodarczo inwestycje z natury rzeczy lokowane są na terenach peryferyjnych miasta co powoduje, że zbiorowa komunikacja publiczna musi obsłużyć duże potoki pasażerskie, migrujące z dużych -sypialni- Włocławka do miejsc pracy i z powrotem.
Wprowadzone są do eksploatacji pojazdy wysokopojemne – autobusy przegubowe Jelcz AP 021, których w szczytowym okresie przedsiębiorstwo posiada 15 szt, ale dominują pod względem ilościowym autobusy marki Autosan H – 9, wysoce niedostosowane do obsługi dużych potoków pasażerskich, konsekwencją czego dynamicznie narasta ilość pracy przewozowej mierzona ilością wykonywanych wozokilometrów liniowych, zwiększa się ciągle plan uruchomień taboru, ale jakość usługi przewozowej budzi stale krytykę konsumentów.

W roku 1980 na liniach komunikacyjnych zaczyna kursować pierwsze 10 szt. wysokopojemnych autobusów nowej generacji marki Jelcz PR 110, budowanych na licencji firmy Berliet, które w późniejszym okresie zdominują stan posiadania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i zastąpią eksploatowane dotychczas autobusy innych, wymienianych wcześniej marek.
Funkcjonowanie zbiorowej komunikacji publicznej w latach 1981- 1990 roku przypada w okresie ostrego kryzysu społeczno – gospodarczego, który mocno odciska swe piętno w sferze zaopatrzenia materiałowo – technicznego. Pomimo to w przedsiębiorstwie prowadzone są szeroko zakrojone prace modernizacyjne zaplecza technicznego, polegające na jego przystosowaniu do obsługi nowoczesnego taboru – pogłębia się i wydłuża kanały rewizyjne, buduje nowe, przejezdne stanowiska obsługowo naprawcze i warsztaty rzemiosł oraz inne obiekty pomocnicze.

W roku 1982 rozpoczyna się budowa nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 we wschodniej dzielnicy Włocławka. Początkowo pomyślana jako zajezdnia i warsztaty naprawcze mająca zastąpić obecną siedzibę przedsiębiorstwa, nigdy nie zostanie zrealizowana w całości, natomiast w 1984 roku oddany zostaje do eksploatacji I etap
I etapu całego zadania inwestycyjnego. Zajezdnia ulokowana na działce 91 960 m2 zagospodarowuje tylko 35 828 m2 powierzchni, ale i tak całkowicie zabezpiecza warunki do prowadzenia właściwej gospodarki konserwacyjno – naprawczej i zapewnia załodze dobre warunki socjalno – bytowe.

W okresie 1985 – 1990 roku wzrasta ilość mieszkańców Włocławka odpowiednio do 112 000 osób i 122 000 osób, zaś potencjał przewozowy pomimo spadku ilości eksploatowanego taboru autobusowego do 131 szt. w 1985 roku i 132 szt. w roku 1990 wzrasta za sprawą coraz szerszego wprowadzenia do eksploatacji autobusów wysokiej pojemności:
Jelcz PR 110 i przegubowych marki Ikarus 280.

Struktura taboru autobusowego w roku 1985 i 1990 kształtowała się następująco:
– w roku 1985 – 38 szt. autobusy marki Autosan H – 9,
83 szt. autobusy marki Jelcz PR 110,
10 szt. autobusy marki Ikarus 280

– w roku 1990 – 69 szt. autobusy marki Jelcz PR 110,
29 szt. autobusy przegubowe marki Ikarus 280,
34 szt. autobusy marki Jelcz M 11.

Funkcjonowanie zbiorowej komunikacji publicznej w ostatnim dziesięcioleciu (1990 – 2000) przypada w okresie przebudowy ustroju społeczno – gospodarczego państwa.
Zbiorowy transport ludności na terenie gminy staje się jej zadaniem własnym i to ona decyduje o sposobie realizacji tego ważkiego problemu społecznego. Rozległość zadań własnych gminy, którym musi sprostać przy szczupłości środków finansowych na ich realizację z jednej strony, z drugiej zaś całkowite wycofanie się państwa z finansowania kupna taboru autobusowego /prosta konsekwencja istniejącego stanu prawnego/, znaczący spadek zapotrzebowania na usługę przewozową ze strony mieszkańców miasta /wprowadzone reformy zaskutkowały wzrostem bezrobocia/ powodują, że gmina nie jest w stanie refundować w całości przedsiębiorstwu utraty wpływów za udzielone przez państwo i samą gminę ulgi i zwolnienia z opłat za przejazd środkami zbiorowej komunikacji publicznej.

Główne przyczyny spadku zapotrzebowania na usługi komunikacyjne we Włocławku w latach 1995-2010 (i ich udział strukturalny) przedstawia poniższy graf (wykres kołowy).

 

wykres przedstawiający transformację przemysłu, motoryzacja gospodarstw domowych oraz demografię
Wykres kołowy składa się z trzech wycinków: pierwszy – Transformacja przemysłu i morfologia osiedli mieszkaniowych to 48,10% (zaznaczony na wykresie kolorem czerwonym), drugi – Motoryzacja gospodarstw domowych to 44,40% (zaznaczony na wykresie kolorem żółtym), trzeci – Demografia to 7,50% (zaznaczony na wykresie kolorem zielonym).

Spadek liczby przewożonych pasażerów jest zjawiskiem właściwym nie tylko dla m. Włocławek, ale i innych miast polskich. Jest zjawiskiem europejskim.

W latach 1990 – 1995 wartość majątku przedsiębiorstwa, który przynosi dominujący przychód firmie, jest prawie równa zeru i tej liczbie odpowiadają również możliwości firmy w zakresie finansowania zakupu nowoczesnych środków przewozu / w latach 1990 – 1994 przedsiębiorstwo nie było w stanie zakupić znaczącej ilości autobusów mogących zastąpić autobusy zużyte technicznie.
W tym okresie następuje też poważny spadek zapotrzebowania na usługi świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i stało się jasne, że bez dokonania radykalnych zmian w przedsiębiorstwie dalsze jego prawidłowe funkcjonowanie jest zagrożone.

W roku 1995 Rada Miasta Włocławka podejmuje uchwałę nr 67/XVII/95 w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji komunikacji miejskiej Włocławka.
Organa przedsiębiorstwa – rada pracownicza uchwałą z dnia 29 września 1995 roku wyraża zgodę na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a później ogólne zebranie delegatów uchwałą z dnia 14 października 1995 pozytywnie opiniuje zamiar przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego.
Dnia 09 listopada 1995 roku Prezydent Miasta Włocławka Pan Ryszard Chodynicki i V – ce Prezydent Miasta Włocławka Pani Elżbieta Mostowiak – Beling w imieniu Gminy Miasta Włocławka oświadczają, że przekształcają Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku w spółkę z o. o., której nazwa brzmi:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. we Włocławku.

W skład pierwszego Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o. o. we Włocławku zostają powołani:

1. Marek Powielajew   –   Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
2. Marek Krygier         –   I Viceprezes, członek zarządu
3. Roman Gładkowski  –   II Viceprezes, członek zarządu.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej I kadencji zostaje Pan Stanisław Adamski, a członkiem Rady Nadzorczej – przedstawicielem pracowników pan Józef Konwerski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 21 grudnia 1995 roku spółka została wpisana do rejestru handlowego z kapitałem zakładowym 8 453 300 zł., a postanowieniem z dnia 30 stycznia 1996 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku wykreślone zostało z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Misją przedsiębiorstwa spółki jest sprawne, bezpieczne i niezawodne zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zbiorowego transportu publicznego hołdując przy tym zasadzie: naszym szefem jest pasażer.
W realizacji tej misji przedsiębiorstwo spółki zakupiło w latach 1996 – 2009 roku 99 szt. nowoczesnych jednostek taborowych, wyposażonych w przyjazne środowisku naturalnemu silniki, spełniające wymagania norm Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 oraz Euro 5, a ponadto w ramach działań organizacyjno – zarządczych, zarząd przedsiębiorstwa spółki podjął szereg działań restrukturyzacyjnych w każdej dziedzinie działalności przedsiębiorstwa. Efekty działań obrazuje poniższa tabela:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok

Rok

Rok

Rok

1995

2017

     2018 2019 2020 2021

1

2

 3

5

7

8

1.

Liczba zakładów/zajezdni

 2

1

1

1

1

1

2.

Liczba wozokilometrów wykonanych

 5.848.211

3.542.130

3.524.383

3.707.734

3.846.612,5

3.868.953,05

3.

Średni stan inwentarzowy taboru (szt.)

 111,00

61,17

61,00

62,96

66,62

66,31

4.

Liczba wozokilometrów na 1 autobus inwentarzowy

 52.686

57.906

57.776

58.890

57.739,6

58.346,45

5.

Wskaźnik regularności kursowania

 99,25%

99,99 %

99,62%

99,98%

99,99%

99,99%

6.

Współczynnik wykorzystania taboru

 76,35%

83,92%

82,70%

84,07%

84,43%

84,03

7.

Zatrudnienie w etatach – w tym kierowców

 527,25

220,77

220,85

229,28

234,69

232,67

211,75

131,47

 133,86

145,29

147,99

147,58

8.

Zatrudnienie kierowców na 1 autobus w inwentarzu

 1,91

2,15

2,19

2,31

2,22

2,23

9.

Wykonanie wozokm /1 kierowcę

 27.618

26.942

26.328

25.520

25.992

26.216

10.

Zatrudnienie mechaników:

– ogółem

139,25

31,14

31,32

30,08

31,82

30,77

– na 1 autobus w inwent.

1,26

 0,51

0,51

0,48

0,48

0,46

11.

Struktura wpływów /1 wozokm działalności podstawowej:

 100,00%

————-

    ———— —————- ————— ————
– sprzedaż biletów

68,04 %

 ————-

————-

—————-

—————

———–

– refundacja ulg i zwolnień

31,96 %

————-

————-

—————-

————–

———-

– rekompensata

————-

————-

————-

—————-

————–

———-

W inwentarzu spółki znajduje się 65 szt. (stan na 01.01.2021r.) jednostek autobusowych
z tego:

marki SOLARIS URBINO 10, Euro3 7 szt.
marki SOLARIS URBINO 10, Euro5 12 szt.
marki SOLARIS URBINO 10, Euro6 2 szt.
marki SOLARIS URBINO 12, Euro3 10 szt.
marki SOLARIS URBINO 12, Euro4 12 szt.
marki SOLARIS URBINO 12 HYBRID, Euro6 3 szt.
marki SOLARIS URBINO 12, Euro6 12 szt.
marki MAN LION’S CITY, Euro6 4 szt.
marki SOLARIS URBINO 12 Electric 3 szt

 

Zdjęcie autobusów MPK Sp. z o.o.
Zdjęcie autobusów MPK Sp. z o.o.

 

Nasze autobusy obsługują 20 regularnych linii komunikacyjnych, 4 linie pośpieszne i 1 linię Cm. Pinczata (stan na kwiecień 2019 r.).

 

 

Długość tras komunikacyjnych wynosi 149,05 km (stan na kwiecień 2019 r.).
Długość linii komunikacyjnych wynosi około 311,90 km (stan na kwiecień 2019 r.).


Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku w 2022 roku

1) za I kwartał 2022 roku
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 973 428,01 km
w tym:
– na liniach miejskich   947 361,26 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 253,70 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 9 813,05 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 77 259 z czego:
– 94,99% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2022 roku przewieźliśmy ponad 1 714 269 osób z czego:
– na liniach miejskich 1 684 676,
– na liniach podmiejskich 3 833,
– na przewozach zleconych 25 760.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2022 roku
– 237,22    ogółem  w tym:
– 152,45    kierowców autobusowych;
–   31,33    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,50    pracowników umysłowych;
–   13,94    pozostałych.

Informacja dotycząca sprzedaży biletów w automatach (przy płatności kartą płatniczą):
za okres od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. – 49 938 biletów

2) za I półrocze 2022 roku

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2022 roku
– 236,68    ogółem  w tym:
– 152,51    kierowców autobusowych;
–   30,87    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,50    pracowników umysłowych;
–   13,80    pozostałych.

Informacja dotycząca sprzedaży biletów w automatach (przy płatności kartą płatniczą):
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. – 111 217 biletów

 

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku w 2021 roku

1) za I kwartał 2021 roku
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 936 146,9 km
w tym:
– na liniach miejskich   914 794,95 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 104,95 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 5 247 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 74 548 z czego:
– 94,99% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2021 roku przewieźliśmy ponad 1 394 540 osób z czego:
– na liniach miejskich 1 384 648,
– na liniach podmiejskich 1 597,
– na przewozach zleconych 8 295.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2021 roku
– 232,08    ogółem  w tym:
– 146,67    kierowców autobusowych;
–   30,91    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,50    pracowników umysłowych;
–   15,00    pozostałych.

Informacja dotycząca sprzedaży biletów w automatach (przy płatności kartą płatniczą):
za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. – 20 269 biletów

2) za I półrocze 2021 roku
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 882 490,82 km
w tym:
– na liniach miejskich   1 837 619,12 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 32 266,05 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 12 605,65 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 148 824 z czego:
– 94,99% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2021 roku przewieźliśmy ponad 2 907 290 osób z czego:
– na liniach miejskich 2 882 495,
– na liniach podmiejskich 4 775,
– na przewozach zleconych 20 020.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2021 roku
– 231,73    ogółem  w tym:
– 146,27    kierowców autobusowych;
–   30,93    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,53    pracowników umysłowych;
–   15,00    pozostałych.

Informacja dotycząca sprzedaży biletów w automatach (przy płatności kartą płatniczą):
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – 49 466 biletów

3) za III kwartały 2021 roku:
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 867 378,62 km w tym:
– na liniach miejskich  2 797 290,37 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 49 140,25 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 20 948,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 227 003 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2021 roku przewieźliśmy ponad 4 562 103 osób z czego:
– na liniach miejskich 4 519 180,
– na liniach podmiejskich 9 288,
– na przewozach zleconych 33 635.
4.Średnie zatrudnienie za III kwartały 2021 roku:
– 231,94 ogółem w tym:
– 146,65 kierowców autobusowych,
–   30,73 pracowników zaplecza technicznego,
–   39,56 pracowników umysłowych,
–   15,00 pozostałych

Informacja dotycząca sprzedaży biletów w automatach (przy płatności kartą płatniczą):
za okres od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. –  88 260 biletów.

4) za okres 12 miesięcy 2021 roku:
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 868 953,05 km w tym:
– na liniach miejskich 3 770 657,15 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 65 687,85 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 32 608,05 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 306 287 z czego:
– około 94% na liniach miejskich
– około 5% na liniach podmiejskich
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone,
3. w 2021 roku przewieźliśmy ponad 6 312 644 osób z czego:
– na liniach miejskich 6 235 597,
– na liniach podmiejskich 12 997,
– na przewozach zleconych 64 050.
4. Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2021 roku:
– 232,67 ogółem w tym:
– 147,58 kierowców autobusowych,
–   30,77 pracowników zaplecza technicznego,
–   39,55 pracowników umysłowych,
–   14,77 pozostałych

Informacja dotycząca sprzedaży biletów w automatach (przy płatności kartą płatniczą):
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. –  133 666 biletów.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku w 2020 roku

1) za I kwartał 2020 roku
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 935 655,4 km
w tym:
– na liniach miejskich   910 231,0 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 234,4 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 9 190 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 72 866 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2020 roku przewieźliśmy ponad 2 364 166 osób z czego:
– na liniach miejskich 2 334 311,
– na przewozach zleconych 29 855.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2020 roku
– 232,63    ogółem  w tym:
– 146,87    kierowców autobusowych;
–   31,26    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,50    pracowników umysłowych;
–   15,00    pozostałych.

2) za I półrocze 2020 roku:
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 896 597,55 km w tym:
– na liniach miejskich  1 851 839,45 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 32 088,5 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 12 669,6 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 148 483 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2020 roku przewieźliśmy ponad 3 334 553 osoby z czego:
– na liniach miejskich 3 304 208,
– na przewozach zleconych 30 345.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2020 roku
– 234,10    ogółem  w tym:
– 147,44    kierowców autobusowych;
–   31,80    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,91    pracowników umysłowych;
–   14,95    pozostałych.

3) za III kwartały 2020 roku:
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 875 876,95 km w tym:
– na liniach miejskich  2 806 562,50 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 48 955,50 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 20 358,95 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 227 192 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2020 roku przewieźliśmy ponad 5 091 226 osób z czego:
– na liniach miejskich 5 047 126,
– na przewozach zleconych 44 100.
4.Średnie zatrudnienie za III kwartały 2020 roku:
– 234,63 ogółem w tym:
– 147,75 kierowców autobusowych,
–   31,86 pracowników zaplecza technicznego,
–   40,06 pracowników umysłowych,
–   14,96 pozostałych

4) za okres 12 miesięcy 2020 roku:
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 846 612,5 km w tym:
– na liniach miejskich 3 754 601,10 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 65 503,10 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 26 508,30 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 305 017 z czego:
– 94% na liniach miejskich
– 5% na liniach podmiejskich
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone,
3. w 2020 roku przewieźliśmy ponad 6 526 468 osób z czego:
– na liniach miejskich 6 467 563,
– na przewozach zleconych 58 905.
4. Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2020 roku:
– 234,69 ogółem w tym:
– 147,99 kierowców autobusowych,
–   31,82 pracowników zaplecza technicznego,
–   39,91 pracowników umysłowych,
–   14,97 pozostałych

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku w 2019 roku
1) za I kwartał 2019 roku
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 889 362 km
w tym:
– na liniach miejskich   861 540,9 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 260,1 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 11 561 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 72 014 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2019 roku przewieźliśmy ponad 2 742 038 osób z czego:
– na liniach miejskich 2 692 416,
– na liniach podmiejskich 3 982,
– na przewozach zleconych 45 640.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2019 roku
– 222,47    ogółem  w tym:
– 139,97    kierowców autobusowych;
–   30,00    pracowników zaplecza technicznego;
–   38,50    pracowników umysłowych;
–   14,00    pozostałych.
2) za I półrocze 2019 roku:
1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 807 499 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 753 433,55 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 32 272,45 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 21 793,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 145 766 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2019 roku przewieźliśmy ponad 5 441 506 osób z czego:
– na liniach miejskich 5 351 750,
– na liniach podmiejskich 9 151,
– na przewozach zleconych 80 605.
4.Średnie zatrudnienie za I półrocze 2019 roku:
– 225,75 ogółem w tym:
– 142,90 kierowców autobusowych,
–   30,00 pracowników zaplecza technicznego,
–   38,54 pracowników umysłowych,
–   14,31 pozostałych

3) za III kwartały 2019 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 758 225 km
w tym:
– na liniach miejskich  2 677 846,05 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 48 986,95 km,
– na linii sezonowej 1 334 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 30 058,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 222 297 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2019 roku przewieźliśmy ponad 8 223 212 osób z czego:
– na liniach miejskich 8 115 091,
– na liniach podmiejskich 14 006,
– na przewozach zleconych 94 115.
4.Średnie zatrudnienie za III kwartały 2019 roku:
– 227,78 ogółem w tym:
– 144,38 kierowców autobusowych,
–   30,00 pracowników zaplecza technicznego,
–   38,86 pracowników umysłowych,
–   14,54 pozostałych

4) za okres 12 miesięcy 2019 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 707 734 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 594 810,05 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 65 227,95 km,
– na linii sezonowej 1 334 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 46 362 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 295 650 z czego:
– 94% na liniach miejskich
– 5% na liniach podmiejskich
– pozostałe przypadają na linie sezonową i specjalne,
3. w 2019 roku przewieźliśmy ponad 10 966 279 osób
z czego:
– na liniach miejskich 10 811 165,
– na liniach podmiejskich 18 334,
– na przewozach zleconych 136 780.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2019 roku:
– 229,28 ogółem w tym:
– 145,29 kierowców autobusowych,
–   30,08 pracowników zaplecza technicznego,
–   39,26 pracowników umysłowych,
–   14,65 pozostałych

 

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we Włocławku w latach 2012 – 2018.

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2012 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 952 777 km
w tym:
– na liniach miejskich   853 484,22 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 82 948,78 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 16 344 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 80 827 z czego:
– 80% na liniach miejskich,
– 18% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2012 roku przewieźliśmy ponad 3 738 509 osób z czego:
– na liniach miejskich 3 567 088,
– na liniach podmiejskich 113 916,
– na przewozach zleconych 57 505.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2012 roku
– 238,56    ogółem  w tym:
– 141,91    kierowców autobusowych;
–   37,41    pracowników zaplecza technicznego;
–   42,24    pracowników umysłowych;
–   17,00    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2012 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 845 172 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 676 463,42 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 135 946,58 km,
– na linii sezonowej  243,00 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 20 734,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 158 931 z czego:
– 80% na liniach miejskich,
– 18% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i specjalne oraz przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2012 roku przewieźliśmy ponad 6 921 104 osoby z czego:
– na liniach miejskich 6 645 195,
– na liniach podmiejskich 170 979,
– na przewozach zleconych 104 930.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2012 roku
– 237,13     ogółem w tym:
– 140,56     kierowców autobusowych,
–   37,20     pracowników zaplecza technicznego,
–   42,37     pracowników umysłowych,
–   17,00     pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2012 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 733 400 km
w tym:
– na liniach miejskich 2 524 937,32 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 155 611,68 km,
– na linii sezonowej 3 868 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 48 983 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 233 630 z czego:
– 82% na liniach miejskich,
– 16% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonowe i specjalne,
3. za III kwartały 2012 roku przewieźliśmy ponad 9 908 404 osoby z czego:
– na liniach miejskich 9 551 721,
– na liniach podmiejskich 199 463,
– na przewozach zleconych 157 220.
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2012 roku:
– 234,69 ogółem w tym:
– 138,39 kierowców autobusowych,
– 37,13 pracowników zaplecza technicznego,
– 42,41 pracowników umysłowych,
– 16,76 pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2012 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 624 557 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 381 820,27 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 173 514,73 km,
– na linii sezonowej 3 868 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 65 354 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 307 385 z czego:
– 84% na liniach miejskich – 258 203 wozokursy,
– 14% na liniach podmiejskich – 43 034 wozokursy,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i specjalne,
3. w 2012 roku przewieźliśmy ponad 13 419 785 osób
z czego:
– na liniach miejskich 12 979 285,
– na liniach podmiejskich 229 450,
– na przewozach zleconych 211 050.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2012 roku:
– 232,90 ogółem w tym:
– 137,04 kierowców autobusowych,
–   37,10 pracowników zaplecza technicznego,
–   42,44 pracowników umysłowych,
–   16,32 pozostałych

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2013 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 816 840 km
w tym:
– na liniach miejskich   783 281,45 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 837,55 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 20 721 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 68 486 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2013 roku przewieźliśmy ponad 2 191 796 osób z czego:
– na liniach miejskich 2 071 258,
– na liniach podmiejskich 26 318,
– na przewozach zleconych 94 220.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2013 roku
– 220,11    ogółem  w tym:
– 125,85    kierowców autobusowych;
–   37,10    pracowników zaplecza technicznego;
–   41,83    pracowników umysłowych;
–   15,33    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2013 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 608 311 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 541 928,10 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 25 324,90 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 41 058,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 135 297 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i specjalne oraz przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2013 roku przewieźliśmy ponad 4 165 015 osób z czego:
– na liniach miejskich 3 930 635,
– na liniach podmiejskich 49 790,
– na przewozach zleconych 184 590.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2013 roku
– 216,21     ogółem w tym:
– 124,07     kierowców autobusowych,
–   35,33     pracowników zaplecza technicznego,
–   41,42     pracowników umysłowych,
–   15,39     pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2013 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 412 784 km
w tym:
– na liniach miejskich 2 310 368,65 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 38 663,35 km,
– na linii sezonowej 5 073 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 58 679 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 204 696 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
3. za III kwartały 2013 roku przewieźliśmy ponad 5 966 461 osób z czego:
– na liniach miejskich 5 645 093,
– na liniach podmiejskich 72 588,
– na przewozach zleconych 248 780.
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2013 roku:
– 213,72  ogółem w tym:
– 122,93  kierowców autobusowych,
– 34,22    pracowników zaplecza technicznego,
– 41,28    pracowników umysłowych,
– 15,29    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2013 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 202 764,25 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 066 792,80 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 51 360,45 km,
– na linii sezonowej 5 073 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 79 538 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 276 121 z czego:
– 92,11 % na liniach miejskich – 254 342 wozokursy,
–   4,40 % na liniach podmiejskich – 12 144 wozokursy,
– pozostałe przypadają na linie sezonową, specjalne pozostałe,
3. w 2013 roku przewieźliśmy ponad 8 008 951 osób
z czego:
– na liniach miejskich 7 566 016,
– na liniach podmiejskich 99 340,
– na przewozach zleconych 343 595.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2013 roku:
– 212,17 ogółem w tym:
– 122,00 kierowców autobusowych,
–   33,67 pracowników zaplecza technicznego,
–   41,21 pracowników umysłowych,
–   15,29 pozostałych

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2014 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 796 468,05 km
w tym:
– na liniach miejskich   766 081,15 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 656,90 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 17 730 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 68 003 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2014 roku przewieźliśmy ponad 2 009 945 osób z czego:
– na liniach miejskich 1 906 175,
– na liniach podmiejskich 25 090,
– na przewozach zleconych 78 680.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2014 roku
– 210,61    ogółem  w tym:
– 122,53    kierowców autobusowych;
–   32,92    pracowników zaplecza technicznego;
–   39,67    pracowników umysłowych;
–   15,49    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2014 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 602 968,05 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 537 156,35 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 25 289,70 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 40 522,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 137 225 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i specjalne oraz przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2014 roku przewieźliśmy ponad 3 829 150 osób z czego:
– na liniach miejskich 3 606 453,
– na liniach podmiejskich 47 032,
– na przewozach zleconych 175 665.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2014 roku
– 210,36     ogółem w tym:
– 123,65     kierowców autobusowych,
–   32,46     pracowników zaplecza technicznego,
–   39,24     pracowników umysłowych,
–   15,01     pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2014 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 434 357,05 km
w tym:
– na liniach miejskich 2 330 382,30 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 38 510,75 km,
– na linii sezonowej 8 366 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 57 098 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 207 322 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
3. za III kwartały 2014 roku przewieźliśmy ponad 5 579 688 osób z czego:
– na liniach miejskich 5 267 336,
– na liniach podmiejskich 69 767,
– na przewozach zleconych 242 585.
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2014 roku:
– 209,56  ogółem w tym:
– 123,68  kierowców autobusowych,
– 32,20    pracowników zaplecza technicznego,
– 38,83    pracowników umysłowych,
– 14,85    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2014 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 264 290,05 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 123 184,35 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 51 329,70 km,
– na linii sezonowej 8 366 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 81 410 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 277 312 z czego:
– 92 % na liniach miejskich,
–   4 % na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i przewozy zlecone,
3. w 2014 roku przewieźliśmy ponad 7 517 680 osób
z czego:
– na liniach miejskich 7 085 628,
– na liniach podmiejskich 93 042,
– na przewozach zleconych 339 010.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2014 roku:
– 208,61 ogółem w tym:
– 123,34 kierowców autobusowych,
–   31,90 pracowników zaplecza technicznego,
–   38,61 pracowników umysłowych,
–   14,76 pozostałych

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2015 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 808 538 km
w tym:
– na liniach miejskich   776 250,40 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 678,60 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 19 609 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 68 456 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2015 roku
– 204,76    ogółem  w tym:
– 120,72    kierowców autobusowych;
–   31,00    pracowników zaplecza technicznego;
–   38,54    pracowników umysłowych;
–   14,50    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2015 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 655 887 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 598 215,70 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 25 368,30 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 32 303,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 139 242 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i specjalne oraz przewozy zlecone;
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2015 roku
– 206,84     ogółem w tym:
– 121,67     kierowców autobusowych,
–   31,00     pracowników zaplecza technicznego,
–   39,69     pracowników umysłowych,
–   14,48     pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2015 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 523 836 km
w tym:
– na liniach miejskich 2 435 316,95 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 38 756,05 km,
– na linii sezonowej 7 728 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 42 035 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 210 694 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2015 roku:
– 207,18  ogółem w tym:
– 122,23  kierowców autobusowych,
– 31,00    pracowników zaplecza technicznego,
– 39,96    pracowników umysłowych,
– 13,99    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2015 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 386 469 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 270 974,2 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 51 781,8 km,
– na linii sezonowej 7 728 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 55 985 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 283 026 z czego:
– 93 % na liniach miejskich,
–   4 % na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i przewozy zlecone,
3. w 2015 roku przewieźliśmy ponad 8 701 769 osób
z czego:
– na liniach miejskich stałych 8 354 114,
– na liniach podmiejskich 99 750,
– na przewozach zleconych 247 905.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2015 roku:
– 208,00 ogółem w tym:
– 123,09 kierowców autobusowych,
–   31,00 pracowników zaplecza technicznego,
–   40,17 pracowników umysłowych,
–   13,74 pozostałych

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2016 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 839 830 km
w tym:
– na liniach miejskich   818 871,70 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 947,30 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 8 011 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 69 938 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2016 roku przewieźliśmy ponad 2 142 189 osób
z czego:
– na liniach miejskich stałych 2 062 544,
– na liniach podmiejskich 38 660,
– na przewozach zleconych 40 985.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2016 roku
– 213,76    ogółem  w tym:
– 126,48    kierowców autobusowych;
–   31,00    pracowników zaplecza technicznego;
–   41,49    pracowników umysłowych;
–   14,79    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2016 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 692 429 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 644 582,40 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 26 467,60 km,
– na linii sezonowej 962 km
– na przewozach zleconych i pozostałych 20 417,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 140 885 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone i pozostałe;
3. w I półroczu 2016 roku przewieźliśmy ponad 4 631 010 osób z czego:
– na liniach miejskich 4 456 683,
– na liniach podmiejskich 75 697,
– na przewozach zleconych 98 630.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2016 roku
– 215,30     ogółem w tym:
– 127,10     kierowców autobusowych,
–   31,00     pracowników zaplecza technicznego,
–   42,07     pracowników umysłowych,
–   15,13     pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2016 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 562 586 km
w tym:
– na liniach miejskich 2 488 564,60 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 40 327,40 km,
– na linii sezonowej 4 995 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 28 699 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 212 249 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
3. za III kw. 2016 roku przewieźliśmy ponad 7 360 137 osób z czego:
– na liniach miejskich 7 124 257,
– na liniach podmiejskich 119 575,
– na przewozach zleconych 116 305.
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2016 roku:
– 216,46  ogółem w tym:
– 127,39  kierowców autobusowych,
– 31,00    pracowników zaplecza technicznego,
– 42,76    pracowników umysłowych,
– 15,31    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2016 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 443 751 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 342 064,2 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 53 757,8 km,
– na linii sezonowej 4 995 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 42 934 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 285 249 z czego:
– 94 % na liniach miejskich,
–   4 % na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i przewozy zlecone,
3. w 2016 roku przewieźliśmy ponad 10 011 189 osób
z czego:
– na liniach miejskich  9 651 344,
– na liniach podmiejskich 175 220,
– na przewozach zleconych 184 625.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2016 roku:
– 217,06 ogółem w tym:
– 127,54 kierowców autobusowych,
–   31,00 pracowników zaplecza technicznego,
–   43,12 pracowników umysłowych,
–   15,40 pozostałych

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2017 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 870 314 km
w tym:
– na liniach miejskich   845 923,80 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 13 610,20 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 10 780 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 72 012 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2017 roku przewieźliśmy ponad 2 648 414 osób
z czego:
– na liniach miejskich 2 559 893,
– na liniach podmiejskich 31 681,
– na przewozach zleconych 56 840.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2017 roku
– 219,58    ogółem  w tym:
– 129,39    kierowców autobusowych;
–   31,00    pracowników zaplecza technicznego;
–   42,86    pracowników umysłowych;
–   16,33    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2017 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 742 412 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 694 401,30 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 26 835,70 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 21 175,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 143 965 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone i pozostałe;
3. w I półroczu 2017 roku przewieźliśmy ponad 5 243 893 osoby z czego:
– na liniach miejskich 5 076 398,
– na liniach podmiejskich 58 295,
– na przewozach zleconych 109 200.
Średnie zatrudnienie za I półrocze 2017 roku
– 220,71     ogółem w tym:
– 130,85     kierowców autobusowych,
–   31,02     pracowników zaplecza technicznego,
–   42,62     pracowników umysłowych,
–   16,22     pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2017 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 644 053 km
w tym:
– na liniach miejskich 2 569 946,30 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 40 829,70 km,
– na linii sezonowej 2 609 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 30 668 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 217 056 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
– 4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone i pozostałe,
3. za III kw. 2017 roku przewieźliśmy ponad 7 881 439 osób z czego:
– na liniach miejskich 7 676 623,
– na liniach podmiejskich 84 836,
– na przewozach zleconych 119 980.
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2017 roku:
–  220,63 ogółem w tym:
–  131,22 kierowców autobusowych,
–  31,02 pracowników zaplecza technicznego,
–  42,25 pracowników umysłowych,
–  16,14 pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2017 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 542 130 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 440 042,1 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 55 136,9 km,
– na linii sezonowej 2 609 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 44 342 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 290 326 z czego:
– 94 % na liniach miejskich,
– 4 % na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i przewozy zlecone,
3. w 2017 roku przewieźliśmy ponad 10 507 855 osób
z czego:
– na liniach miejskich 10 226 374,
– na liniach podmiejskich 107 531,
– na przewozach zleconych 173 950.
Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2017 roku:
– 220,77 ogółem w tym:
– 131,47 kierowców autobusowych,
–   31,14 pracowników zaplecza technicznego,
–   42,05 pracowników umysłowych,
–   16,11 pozostałych

Praca przewozowa wykonana za I kwartał 2018 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 874 672 km
w tym:
– na liniach miejskich   849 577,60 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 14 429,40 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 10 665 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 71 634 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2018 roku przewieźliśmy ponad 2 739 407 osób
z czego:
– na liniach miejskich 2 688 649,
– na liniach podmiejskich 6 483,
– na przewozach zleconych 44 275.
Średnie zatrudnienie za I kwartał 2018 roku
– 221,30    ogółem  w tym:
– 133,33    kierowców autobusowych;
–   31,80    pracowników zaplecza technicznego;
–   40,17    pracowników umysłowych;
–   16,00    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana za I półrocze 2018 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 1 747 857 km
w tym:
– na liniach miejskich  1 695 289,70 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 30 371,30 km,
– na przewozach zleconych i pozostałych 22 196,00 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 142 433 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–   4% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w I półroczu 2018 roku przewieźliśmy ponad 5 440 341 osób z czego:
– na liniach miejskich 5 341 852,
– na liniach podmiejskich 17 744,
– na przewozach zleconych 80 745.

Praca przewozowa wykonana za III kwartały 2018 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 646 962 km
w tym:
– na liniach miejskich   2 565 691,30 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 46 931,70 km,
– na linii sezonowej 2 469 km
– na przewozach zleconych i pozostałych 31 870 km;
2. ilość wykonanych wozokursów 214 668 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–   5% na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2018 roku przewieźliśmy ponad 8 198 640 osób
z czego:
– na liniach miejskich 8 073 425,
– na liniach podmiejskich 31 730,
– na przewozach zleconych 93 485.
Średnie zatrudnienie za III kwartały 2018 roku
– 221,17    ogółem  w tym:
– 133,49    kierowców autobusowych;
–   31,48    pracowników zaplecza technicznego;
–   40,10    pracowników umysłowych;
–   16,10    pozostałych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

Włocławku za okres 12 miesięcy 2018 roku:

1. ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 3 524 383 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 414 773,4 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 62 853,6 km,
– na linii sezonowej 2 469 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozostałych 44 287 km,
2. ilość wykonanych wozokursów – 285 828 z czego:
– 93 % na liniach miejskich,
– 5 % na liniach podmiejskich,
– pozostałe przypadają na linie sezonową i przewozy zlecone,
3. w 2018 roku przewieźliśmy ponad 10 969 555 osób
z czego:
– na liniach miejskich 10 785 031,
– na liniach podmiejskich 43 124,
– na przewozach zleconych 141 400.
4.Średnie zatrudnienie za IV kwartały 2018 roku:
– 220,85 ogółem w tym:
– 133,86 kierowców autobusowych,
–   31,32 pracowników zaplecza technicznego,
–   40,14 pracowników umysłowych,
–   15,53 pozostałych

W trosce o niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta realizujemy następujące działania poprawiające warunki korzystania z komunikacji miejskiej:

– od kilku lat zakupowane są autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobusy te wyposażone są w rampę ułatwiającą wjazd wózka inwalidzkiego, w środkowej części pojazdu zamontowane jest oparcie z pasami umożliwiającymi unieruchomienie wózka. Autobusy te mają możliwość obniżenia prawej strony (przyklęk) w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania.

Autobusy te stanowią – 100 % ogółu taboru.

Autobusy nowo zakupowane:

– są wyposażone w urządzenia informacji głosowej umożliwiającej osobom niewidomym lepszą orientację; podobną rolę dla osób o obniżonej sprawności wzrokowej spełniają dodatkowo informacyjne tablice świetlne zamontowane w tych autobusach.

– posiadają oznakowane miejsca do siedzenia z pierwszeństwem korzystania przez osoby niepełnosprawne;

Ponadto:

– nowo budowane zatoki i perony przystankowe uwzględniają w swojej architekturze ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;

– w punkcie sprzedaży biletów w siedzibie przedsiębiorstwa zlikwidowano bariery architektoniczne umożliwiając swobodne poruszanie się niepełnosprawnym na wózkach;

– osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie w dużej części są zwalniane z opłat lub posiadają znaczące zniżki w opłatach za przejazdy.

Wykorzystując przekaz internetowy przedstawiamy, w przypadku planowanej zmiany istniejących rozkładów jazdy, proponowana wersję rozkładu jazdy, która podawana jest do analizy naszych pasażerów. Zgłaszane do nas propozycje i uwagi staramy się wypośrodkować tak, aby możliwie jak największa grupa pasażerów była zadowolona z układu linii komunikacyjnych jak i godzin odjazdów autobusów z przystanków.

Budowane nowe jak i modyfikowane obecnie funkcjonujące rozkłady jazdy uwzględniające propozycje pasażerów są bardziej optymalne i dostosowane do potrzeb podróżnych.

Załoga przedsiębiorstwa spółki to wysoko wykwalifikowana kadra, ofiarnie i oddanie realizująca misję przedsiębiorstwa spółki.

Proces restrukturyzacji jest procesem ciągłym w przedsiębiorstwie.
W wyniku podejmowanych, w ramach procesu restrukturyzacji, działań przedsiębiorstwo było przygotowywane do świadczenia usług na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia 1370/2007 PE i R od dnia 03.grudnia 2009r. i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązującej od dnia 01.marca 2011r.
Uchwałą Nr XI/133/11 z dnia 27. czerwca 2011r., w sprawie bezpośredniego powierzenia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. we Włocławku jako podmiotowi wewnętrznemu. Rada Miasta Włocławek uznała M.P.K. Spółka z o.o. we Włocławku za podmiot wewnętrzny, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. i powierzyła świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegających na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach komunikacji miejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Usługi publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa wyżej, będą świadczone na terenie Miasta Włocławek i na terenie innych gmin, jeśli wynikać to będzie z porozumień między gminami.
Szczegółowe obowiązki, wynikające z powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. we Włocławku funkcji, określone zostały w Umowie Nr GKS 7234.1.2011 z dnia 30. września 2011r.
Przedsiębiorstwo od dnia 01.10.2011r. stało się operatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz.13).

Przekazując powyższe informacje pozostajemy w przekonaniu, że coraz lepiej będziemy państwu służyć na co dzień.

Z wyrazami poważania
Zarząd Spółki