image_pdfimage_print

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2020 r., do godz. 10:00 w Spółce,
ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek, w sekretariacie.
2. Wykonawca musi umieścić ofertę w kopercie, która ma być zaadresowana na
Zamawiającego oraz musi posiadać następujące oznakowanie:

Oferta na: „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”
Przetarg sektorowy Nr NE/EZP- III/3/2020
Nie otwierać przed dniem 19.06.2020 r., godz. 10:30.

3. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 19.06.2020 r., o godz. 10:30,
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek, pokój nr 8.

4. Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się będzie poniższymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1. Cena oferty brutto 60% 100
2. Termin płatności za usługę 40% 100

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego do bezpłatnego pobrania.
6. O wyborze oferty Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.mpk.com.pl.
7. Pracownicy upoważnieni do kontaktów z Wykonawcami:
• Paweł Okuniewski – Dyrektor ds. Organizacji Przewozów, tel. 54 230 93 18, w godzinach 6:40 – 14:40 – w sprawach merytorycznych;
• Marta Krygier – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 54 230 93 27 – w sprawach formalnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  05 06 2020 – do pobrania

 Załącznik nr 1 OPZ 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 2 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 3 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 4 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 5 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 6 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 7 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 8 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 9 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 10 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 11 – projekt umowy 05 06 2020 – do pobrania

Załącznik nr 12 05 06 2020 – do pobrania

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26 06 2020 – do pobrania