Regulamin przewozów

Print Friendly, PDF & Email

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2. Pasażerowie, kierowca oraz kontrolerzy korzystający ze środków publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Włocławek, zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.

§ 3. Przepisy porządkowe i stosowane cenniki usług Operator zobowiązany jest umieścić
w pojazdach w miejscu dostępnym dla pasażerów.

§ 4. Każda osoba zainteresowana może zapoznać się z obowiązującymi przepisami przewozowymi w siedzibie Operatora i Organizatora.

§ 5.1. Operator, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Włocławku podejmuje działania ułatwiające pasażerom, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

2. Wózki inwalidzkie, z wyjątkiem akumulatorowych (samojezdnych) można przewozić w każdym pojeździe, w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem.

3. Wózek inwalidzki należy zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa, w które wyposażone są pojazdy.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERÓW

§ 6.1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

2. Pasażerowie, którzy chcą wysiąść na przystanku „na żądanie” obowiązani są uprzedzić o tym prowadzącego pojazd, a osoby zamierzające wsiąść na takim przystanku dają znak podniesioną ręką.

3. Zasygnalizowanie kierowcy zamiaru opuszczenia lub zatrzymania pojazdu musi nastąpić z takim wyprzedzeniem czasowym, aby kierowca mógł w sposób bezpieczny zatrzymać pojazd na przystanku.

4. Wsiadanie do pojazdów na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadających.

§ 7. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych wynikają z przepisów ustawowych oraz uchwał Rady Miasta Włocławek w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 8. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienia innych określonych przez Operatora lub Organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego przez zajęcie miejsca w środku transportowym.

§ 9. Bilet jednorazowy ważny jest na czas przejazdu określonej w „Cenniku opłat” strefy czasowej i odpowiadającej jej długości trasy linii komunikacyjnej, określonej w przystankowym rozkładzie jazdy autobusów. Upoważnia do przejazdu jednym autobusem wybranej linii, w jednej relacji.

§ 10.1.Opłat jednorazowych za przewozy realizowane autobusami Operatora dokonuje się poprzez nabycie i skasowanie biletów Organizatora wewnątrz pojazdu oraz poprzez nabycie biletu w formie elektronicznej, a także przez telefon komórkowy.

2.Na bilecie jednorazowym papierowym umieszcza się:

1) nazwę Organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2) relację lub strefę przejazdu;

3) wysokość opłaty za przejazd;

4) wysokość ulgi.

3. Na bilecie mogą być umieszczone inne informacje, w tym dane osobowe pasażera.

4. Dane i informacje, o których mowa w § 10, ust. 2, pkt. 2 i 3, zapisywane są w pamięci elektronicznej biletu, jeżeli bilet został zakupiony za pomocą telefonu komórkowego. Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania systemów sprzedaży biletów za pomocą telefonu komórkowego dostępne są na stronie internetowej Operatora i Organizatora.

5. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest do niezwłocznego i bez wezwania skasowania biletu. Pasażer obowiązany jest posiadać bilet przez cały czas podróży.

6. Pasażer korzystający z biletu jednorazowego zakupionego w automacie biletowym wewnątrz pojazdu nie ma obowiązku kasowania biletu w kasowniku. Bilet nabyty w automacie biletowym jest biletem skasowanym.

7. Kasowanie przez pasażerów biletów w autobusie podstawionym wcześniej na przystanek początkowy i oczekującym na planowany odjazd, odbywa się po odblokowaniu przez kierowcę urządzenia kasującego.

8. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

9. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

10. Pasażer, w przypadku doznania w autobusie szkody rzeczowej lub uszkodzenia ciała, zobowiązany jest powyższy fakt zgłosić niezwłocznie kierowcy pojazdu z chwilą zatrzymania się na najbliższym przystanku, okazać ważny bilet na przewóz lub dokumenty uprawniające do ulgi lub zwolnienia z opłaty za przewóz, jeżeli pasażer z tych uprawnień korzysta. Bilet należy zachować w celach dowodowych w dalszym postępowaniu.

11. Niedopełnienie powyższego obowiązku, a zwłaszcza brak biletu może spowodować utratę prawa do występowania o odszkodowanie.

12. Kierowca może odmówić przewozu osób, rzeczy lub podjąć czynności zmierzające do usunięcia ich ze środka transportu w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie, w szczególności osób nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio, które ze względu na chorobę, albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów oraz osób mogących zabrudzić innych pasażerów.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEWÓZ OSÓB I BAGAŻU

§ 11.Osobom korzystającym ze środków transportowych publicznego transportu zbiorowego zabrania się:

1) wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi;

2) jazdy na stopniach oraz na zewnętrznych elementach obudowy pojazdu;

3) siadania na podłodze lub schodach pojazdu;

4) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy, poprzez nieuzasadnione użycie urządzenia awaryjnego otwierania drzwi;

5) nieuzasadnionego używania sygnału zatrzymania pojazdu;

6) wsiadania do pojazdu po uprzedzeniu przez kierowcę o braku miejsc;

7) tarasowania drzwi pojazdu;

8) przebywania w kabinie i prowadzenia rozmów z kierującym pojazdem;

9) zanieczyszczania, zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia urządzeń i wyposażenia;

10) nalepiania plakatów i ogłoszeń bez zgody Operatora, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych;

11) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

12) spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;

13) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

14) palenia tytoniu, używania e-papierosów i spożywania alkoholu;

15) przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach lub podobnych urządzeniach;

16) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;

17) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;

18) przewożenia rzeczy:

a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

b) niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,

c) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odrębnych przepisów;

19) przewożenia rowerów, z wyłączeniem rowerków dziecięcych.

 

ROZDZIAŁ IV

KONTROLA BILETÓW

§ 12.1. Podmioty i osoby uprawnione do prowadzenia kontroli biletowej, zwane dalej kontrolerami:

1) upoważnieni pracownicy Organizatora;

2) inne osoby fizyczne lub prawne, w oparciu o zawarte umowy cywilno – prawne z Organizatorem (muszą posiadać identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu).

2. Zasady prowadzenia kontroli:

1) kontrola pasażerów w zakresie posiadania ważnych biletów na przejazd środkami komunikacji może odbywać się w każdym czasie i miejscu trasy przejazdu;

2) kontrola ważności biletów na przewóz osób i bagażu odbywa się ściśle według zasad określonych w przepisach, o których mowa w przepisach szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym;

3) kontrola ważności biletów jednorazowych i karnetów przeznaczonych do kasowania polega na sprawdzeniu wydruku kasownika na okazanym przez pasażera bilecie w zakresie:

a) zgodności numeru autobusu,

b) aktualnej daty podróży,

c) godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wyświetlanym na kasowniku biletów,

d) stwierdzeniu czy nominał kontrolowanego biletu upoważnia (okazującego go) do podróży w czasie wymienionym w „Cenniku opłat”, po uwzględnieniu poprawki czasowej wynikającej niepunktualnego realizowania rozkładu jazdy przez kierowcę autobusu,

e) w przypadku kontroli biletów okresowych (tzn. nie podlegających kasowaniu, uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej w określonym czasie, za stałą opłata abonamentową), kontroli podlega okres ważności biletu, numer linii, zgodność trasy przejazdu, porównanie zgodności danych personalnych na dokumencie umożliwiającym stwierdzenie tożsamości oraz na bilecie okresowym;

4) okres ważności biletu elektronicznego określają dane: data (dzień ,miesiąc i rok) i czas (godzina, minuta i sekunda) pozyskania biletu oraz data i czas ważności biletu;

5) pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu;

6) okazanych przez pasażera biletów nie wolno osobie kontrolującej zabierać;

7) kwestionowane bilety kontrolujący zobowiązany jest czytelnie podpisać, wpisać datę i godzinę kontroli, przystawić pieczątkę z numerem służbowym i zwrócić je pasażerowi; w raporcie kontrolera należy wpisać serię i numer kwestionowanego biletu oraz datę i godzinę przeprowadzania kontroli, numer autobusu, dane pasażera;

8) bilety nieczytelne, zniszczone, nieważne i co do których istnieje podejrzenie fałszerstwa (dotyczy to również biletu okresowego), podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem;

9) w razie stwierdzenia naruszenia niniejszych przepisów w zakresie opłat za przewozy, kontroler zobowiązany jest nałożyć opłatę dodatkową oraz wydać druk wpłaty kredytowej;

10) informacja o opłatach dodatkowych (rodzaj i wysokość kwot) określona jest w „Cenniku opłat” podanym do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w pojazdach, w widocznym miejscu;

11) kontroler wystawia opłatę dodatkową kredytową na druku firmowym; w celu właściwego jego wypełnienia pasażer winien udostępnić dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości; na blankiecie opłaty dodatkowej kontroler wpisuje swój numer służbowy, datę i godzinę kontroli, numer linii, wysokość opłaty dodatkowej;

12) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler zobowiązany jest zwrócić się do funkcjonariusza Policji, bądź też innych organów porządkowych (które zgodnie z przepisami prawa posiadają uprawnienia do ustalenia tożsamości osób) o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego;

13) stosowanie przemocy fizycznej przez kontrolera w stosunku do pasażera jest zabronione;

14) pasażer stosujący przemoc wobec kontrolera, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający godności osobistej kontrolera i zakłócający spokój w autobusie, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej;

15) kontrolerzy obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych itp.;

16) na każde żądanie pasażera, kontroler zobowiązany jest do podania pasażerowi swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i sposobie składania reklamacji; kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji;

17) kontrola powinna być przeprowadzona w sposób taktowny i grzeczny, ale zarazem stanowczy;

18) pasażer odmawiający okazania biletu kontrolującemu z powodu zastrzeżeń co do osoby kontrolującego lub sposobu prowadzenia kontroli, jej poprawności i zgodności z przepisami porządkowymi jest zobowiązany okazać bilet kierowcy.

 

ROZDZIAŁ V

SKARGI I REKLAMACJE

§ 13.1. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej złożyć reklamacje do firmy dokonującej kontroli. Nazwa firmy, adres i terminy przyjmowania skarg podane są na wezwaniach.

2. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się kierowców
i kontrolerów można składać w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek.

3. Skargi na czynności firmy zatrudniającej kontrolerów (działającej na zlecenie Organizatora) można składać w siedzibie Organizatora.

4. Reklamacje w sprawie opłat dodatkowych i przeprowadzanej kontroli biletowej można składać codziennie w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek.

5.Odpowiedzi na skargi i reklamacje udziela Organizator niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia.

 

Uchwała Nr XLV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

Uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2014., poz.2166), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5.1. Operator tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Włocławku podejmuje działania ułatwiające pasażerom, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

2. Wózki inwalidzkie: standardowe i elektryczne (akumulatorowe) można przewozić w pojazdach wyposażonych w ręcznie rozkładaną rampę (pochylnię najazdową).

3. Wózek inwalidzki należy ustawić w miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim symbolem, tyłem do kierunku jazdy.

4. Maksymalne, dopuszczalne wymiary wózków inwalidzkich nie mogą przekroczyć wielkości wydzielonej zatoki, przeznaczonej w pojeździe dla użytkownika wózka inwalidzkiego, tj. o długości 1300mm i szerokości 750mm.

5. Wózek inwalidzki należy zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa, w które wyposażone są pojazdy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Tutaj podali takie rodzaje gier, jak aplikacje online gry friv, które są odtwarzane na urządzeniach i gadżetach, takich jak laptopy, telefony komórkowe i inne. Wiele z tych gier friv można znaleźć na różnych stronach internetowych a niektóre z nich są bezpłatne.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Rozporządzenie – treść

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13

Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset