image_pdfimage_print

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

PODSTAWA  PRAWNA
Uchwała nr XXXI/36/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek

 UCHWAŁA Nr XXXI    (1,37MB, pdf)

UCHWAŁA NR XXXI/36/2021 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r.
poz. 713 i poz. 1378 ) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U z 2020 r. poz. 8)

uchwala się co następuje :
§ 1. Ustala się przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób, bagażu i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek, zmieniona uchwałą Nr XLV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2166, poz. 3159).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik do uchwały Nr XXXI/36/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r.

Przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób, zwierząt i bagażu.

Rozdział I.
Przewóz osób.

§ 1. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach komunikacyjnych, zwanych dalej przystankami, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający.
2. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych jest dozwolone za zgodą kierującego pojazdem, nie wcześniej niż po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz zmianą kierunku jazdy.
4. W pojazdach wyposażonych w odpowiedni przycisk oraz piktogram pasażer otwiera sam drzwi po zatrzymaniu pojazdu na przystanku, poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się przy drzwiach.
5. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien uprzedzić o tym kierującego pojazdem lub nacisnąć przycisk sygnalizacyjny. Pasażer wsiadający na przystanku „na żądanie” powinien zasygnalizować taki zamiar poprzez wyraźny znak podniesioną ręką.
6. Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym zamierzające wsiąść na przystanku „na żądanie” powinny oczekiwać w widocznym dla kierującego pojazdem miejscu, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Kierujący pojazdem powinien zatrzymać się na przystanku nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.
7. Pasażerowie powinni opuścić pojazd na przystankach krańcowych lub na trasie przejazdu w przypadku, gdy kierujący pojazdem wyda takie polecenie.
8. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
9. Osobom uprawnionym do korzystania z wydzielonych i oznakowanych graficznie miejsc dla :
1) osoby z dzieckiem na ręku lub kobiety w ciąży,
2) osoby niepełnosprawnej i o ograniczonych możliwościach poruszania się,
3) osoby na wózku inwalidzkim,
4) wózka dziecięcego
przysługuje pierwszeństwo w ich zajmowaniu. Pasażerowie zajmujący miejsca przeznaczone dla osób uprawnionych winni zwolnić takie miejsce w razie zgłoszenia osoby, której przysługuje pierwszeństwo w ich zajmowaniu.
10. Pasażerowie powinni umożliwić ustawienie wózka dziecięcego lub inwalidzkiego na stanowisku przeznaczonym do tego celu.
11. Przewożenie osób na wózkach inwalidzkich – z napędem i bez napędu elektrycznego może być realizowane, jeżeli :
1) wózek posiada wymiary nie większe niż :
a) długość całkowita : 120 cm
b) szerokość całkowita: 70 cm
c) wysokość całkowita : 109 cm,
2) waga wózka wraz z użytkownikiem nie przekracza 300 kg,
3) wózek zostanie umieszczony w pojeździe na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, unieruchomiony za pomocą hamulca lub blokady i prawidłowo zabezpieczony pasami bezpieczeństwa, o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu,
4) wózek będzie miał możliwość obrócenia wewnątrz pojazdu w miejscu wokół własnej osi,
5) korzystanie z przewozu nie będzie powodowało zagrożenia dla innych pasażerów,
12.Pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim powinien ustawić wózek tyłem do kierunku jazdy.
13. Przewożone wózki dziecięce powinny być ustawione w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczone pasami mocującymi pojazdu w taki sposób aby uniemożliwić ich samodzielne poruszanie w trakcie jazdy i nie stwarzać zagrożenia dla przewożonych w nich dzieci oraz innych pasażerów.
14. Dziecko przewożone w wózku dziecięcym powinno być ustawione tyłem do kierunku jazdy i zabezpieczone szelkami bądź innym służącym temu wyposażeniem.
15.Pasażer z wózkiem dziecięcym zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim powinien ustąpić miejsca w razie pojawienia się takiej osoby i zająć inne bezpieczne miejsce.
§ 2. Pasażerowie nie powinni :
1) wsiadać i wysiadać z pojazdu po sygnale zamknięcia drzwi, podczas ruchu pojazdu oraz przed całkowitym otwarciem drzwi,
2) otwierać drzwi podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
3) podchodzić do krawędzi platformy przystankowej w momencie podjeżdżania i odjeżdżania pojazdu,
4) zajmować miejsc stojących przy drzwiach,
5) wychylać się z pojazdu w czasie jazdy,
6) siadać na barierkach ochronnych, poręczach, uchwytach, podłodze,
7) używać w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa awaryjnego otwierania drzwi, używać sygnału zatrzymania,
8) zajmować miejsca lub zachowywać się w sposób ograniczający kierującemu pojazdem widoczność lub w inny sposób utrudniający prowadzenie pojazdu,
9) prowadzić w czasie jazdy rozmowy z kierującym pojazdem,
10) przebywać w pojeździe w czasie manewrów związanych ze zmianą kierunku jazdy na przystanku krańcowym,
11) zachowywać się w sposób, który może narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę,
12) zanieczyszczać i zaśmiecać pojazd a także wyrzucać w czasie jazdy lub podczas postoju jakiekolwiek przedmioty z pojazdu,
13) przebywać w pojeździe w łyżworolkach lub wrotkach, używać deskorolek i innego sprzętu sportowego,
14) grać na instrumentach muzycznych, korzystać z urządzeń emitujących dźwięki lub zakłócać spokoju w pojeździe,
§ 3. W przypadku niestosowania się do zasad przewozu osób ustalonych w § 1-§2 kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

Rozdział II
Przewóz zwierząt i bagażu.

§ 4. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe aby, :
1) nie utrudniał przejścia,
2) nie narażał na zanieczyszczenie odzieży współpasażerów,
3) nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem,
4) nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
§ 5. Przewóz zwierząt dozwolony jest pod warunkiem, że :
1) nie zachowują się one agresywnie,
2) przewożone są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pasażerów,
§ 6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§ 7. Pasażer nadzoruje bagaż i zwierzęta w czasie przewozu oraz podejmuje czynności niezbędne do zapobieżenia możliwości powstawania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.
§ 8. W pojazdach publicznego transportu zbiorowego nie przewozi się :
1) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących,
2) rowerów (za wyjątkiem rowerków dziecięcych),
3) rowerów elektrycznych oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego napędzanych za pomocą silnika elektrycznego ( za wyjątkiem wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym).

Uzasadnienie
Stosownie do art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U z 2020 r. poz. 8) w uchwale określa się przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób i bagażu w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Miasto Włocławek, które służą ochronie życia, zdrowia i mienia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego osób korzystających z transportu publicznego.
W niniejszej uchwale uregulowano kwestie prawa pierwszeństwa osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi przed pozostałymi pasażerami. Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa wprowadzono zakaz przewożenia rowerów oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego napędzanych za pomocą silnika elektrycznego.
Jednocześnie traci moc uchwała Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek, zmieniona uchwałą Nr XLV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014 r.
Zawarte w wyżej wskazanych uchwałach przepisy, które nie mają charakteru porządkowego zostaną uwzględnione w Regulaminie przewozu osób wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek, określającym w szczególności warunki obsługi podróżnych, warunki odprawy oraz przewozu osób i bagażu, a także wskazującym podmiot właściwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

UE Rozporządzenie – treść   (841 KB, pdf)

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Straciła moc Uchwała Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r.
ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2. Pasażerowie, kierowca oraz kontrolerzy korzystający ze środków publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Włocławek, zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.

§ 3. Przepisy porządkowe i stosowane cenniki usług Operator zobowiązany jest umieścić
w pojazdach w miejscu dostępnym dla pasażerów.

§ 4. Każda osoba zainteresowana może zapoznać się z obowiązującymi przepisami przewozowymi w siedzibie Operatora i Organizatora.

§ 5.1. Operator, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Włocławku podejmuje działania ułatwiające pasażerom, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

2. Wózki inwalidzkie, z wyjątkiem akumulatorowych (samojezdnych) można przewozić w każdym pojeździe, w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem.

3. Wózek inwalidzki należy zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa, w które wyposażone są pojazdy.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERÓW

§ 6.1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

2. Pasażerowie, którzy chcą wysiąść na przystanku „na żądanie” obowiązani są uprzedzić o tym prowadzącego pojazd, a osoby zamierzające wsiąść na takim przystanku dają znak podniesioną ręką.

3. Zasygnalizowanie kierowcy zamiaru opuszczenia lub zatrzymania pojazdu musi nastąpić z takim wyprzedzeniem czasowym, aby kierowca mógł w sposób bezpieczny zatrzymać pojazd na przystanku.

4. Wsiadanie do pojazdów na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadających.

§ 7. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych wynikają z przepisów ustawowych oraz uchwał Rady Miasta Włocławek w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 8. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienia innych określonych przez Operatora lub Organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego przez zajęcie miejsca w środku transportowym.

§ 9. Bilet jednorazowy ważny jest na czas przejazdu określonej w „Cenniku opłat” strefy czasowej i odpowiadającej jej długości trasy linii komunikacyjnej, określonej w przystankowym rozkładzie jazdy autobusów. Upoważnia do przejazdu jednym autobusem wybranej linii, w jednej relacji.

§ 10.1.Opłat jednorazowych za przewozy realizowane autobusami Operatora dokonuje się poprzez nabycie i skasowanie biletów Organizatora wewnątrz pojazdu oraz poprzez nabycie biletu w formie elektronicznej, a także przez telefon komórkowy.

2.Na bilecie jednorazowym papierowym umieszcza się:

1) nazwę Organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2) relację lub strefę przejazdu;

3) wysokość opłaty za przejazd;

4) wysokość ulgi.

3. Na bilecie mogą być umieszczone inne informacje, w tym dane osobowe pasażera.

4. Dane i informacje, o których mowa w § 10, ust. 2, pkt. 2 i 3, zapisywane są w pamięci elektronicznej biletu, jeżeli bilet został zakupiony za pomocą telefonu komórkowego. Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania systemów sprzedaży biletów za pomocą telefonu komórkowego dostępne są na stronie internetowej Operatora i Organizatora.

5. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest do niezwłocznego i bez wezwania skasowania biletu. Pasażer obowiązany jest posiadać bilet przez cały czas podróży.

6. Pasażer korzystający z biletu jednorazowego zakupionego w automacie biletowym wewnątrz pojazdu nie ma obowiązku kasowania biletu w kasowniku. Bilet nabyty w automacie biletowym jest biletem skasowanym.

7. Kasowanie przez pasażerów biletów w autobusie podstawionym wcześniej na przystanek początkowy i oczekującym na planowany odjazd, odbywa się po odblokowaniu przez kierowcę urządzenia kasującego.

8. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

9. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

10. Pasażer, w przypadku doznania w autobusie szkody rzeczowej lub uszkodzenia ciała, zobowiązany jest powyższy fakt zgłosić niezwłocznie kierowcy pojazdu z chwilą zatrzymania się na najbliższym przystanku, okazać ważny bilet na przewóz lub dokumenty uprawniające do ulgi lub zwolnienia z opłaty za przewóz, jeżeli pasażer z tych uprawnień korzysta. Bilet należy zachować w celach dowodowych w dalszym postępowaniu.

11. Niedopełnienie powyższego obowiązku, a zwłaszcza brak biletu może spowodować utratę prawa do występowania o odszkodowanie.

12. Kierowca może odmówić przewozu osób, rzeczy lub podjąć czynności zmierzające do usunięcia ich ze środka transportu w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie, w szczególności osób nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio, które ze względu na chorobę, albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów oraz osób mogących zabrudzić innych pasażerów.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEWÓZ OSÓB I BAGAŻU

§ 11.Osobom korzystającym ze środków transportowych publicznego transportu zbiorowego zabrania się:

1) wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi;

2) jazdy na stopniach oraz na zewnętrznych elementach obudowy pojazdu;

3) siadania na podłodze lub schodach pojazdu;

4) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy, poprzez nieuzasadnione użycie urządzenia awaryjnego otwierania drzwi;

5) nieuzasadnionego używania sygnału zatrzymania pojazdu;

6) wsiadania do pojazdu po uprzedzeniu przez kierowcę o braku miejsc;

7) tarasowania drzwi pojazdu;

8) przebywania w kabinie i prowadzenia rozmów z kierującym pojazdem;

9) zanieczyszczania, zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia urządzeń i wyposażenia;

10) nalepiania plakatów i ogłoszeń bez zgody Operatora, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych;

11) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

12) spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;

13) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

14) palenia tytoniu, używania e-papierosów i spożywania alkoholu;

15) przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach lub podobnych urządzeniach;

16) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;

17) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;

18) przewożenia rzeczy:

a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

b) niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,

c) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odrębnych przepisów;

19) przewożenia rowerów, z wyłączeniem rowerków dziecięcych.

 

ROZDZIAŁ IV

KONTROLA BILETÓW

§ 12.1. Podmioty i osoby uprawnione do prowadzenia kontroli biletowej, zwane dalej kontrolerami:

1) upoważnieni pracownicy Organizatora;

2) inne osoby fizyczne lub prawne, w oparciu o zawarte umowy cywilno – prawne z Organizatorem (muszą posiadać identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu).

2. Zasady prowadzenia kontroli:

1) kontrola pasażerów w zakresie posiadania ważnych biletów na przejazd środkami komunikacji może odbywać się w każdym czasie i miejscu trasy przejazdu;

2) kontrola ważności biletów na przewóz osób i bagażu odbywa się ściśle według zasad określonych w przepisach, o których mowa w przepisach szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym;

3) kontrola ważności biletów jednorazowych i karnetów przeznaczonych do kasowania polega na sprawdzeniu wydruku kasownika na okazanym przez pasażera bilecie w zakresie:

a) zgodności numeru autobusu,

b) aktualnej daty podróży,

c) godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wyświetlanym na kasowniku biletów,

d) stwierdzeniu czy nominał kontrolowanego biletu upoważnia (okazującego go) do podróży w czasie wymienionym w „Cenniku opłat”, po uwzględnieniu poprawki czasowej wynikającej niepunktualnego realizowania rozkładu jazdy przez kierowcę autobusu,

e) w przypadku kontroli biletów okresowych (tzn. nie podlegających kasowaniu, uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej w określonym czasie, za stałą opłata abonamentową), kontroli podlega okres ważności biletu, numer linii, zgodność trasy przejazdu, porównanie zgodności danych personalnych na dokumencie umożliwiającym stwierdzenie tożsamości oraz na bilecie okresowym;

4) okres ważności biletu elektronicznego określają dane: data (dzień ,miesiąc i rok) i czas (godzina, minuta i sekunda) pozyskania biletu oraz data i czas ważności biletu;

5) pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu;

6) okazanych przez pasażera biletów nie wolno osobie kontrolującej zabierać;

7) kwestionowane bilety kontrolujący zobowiązany jest czytelnie podpisać, wpisać datę i godzinę kontroli, przystawić pieczątkę z numerem służbowym i zwrócić je pasażerowi; w raporcie kontrolera należy wpisać serię i numer kwestionowanego biletu oraz datę i godzinę przeprowadzania kontroli, numer autobusu, dane pasażera;

8) bilety nieczytelne, zniszczone, nieważne i co do których istnieje podejrzenie fałszerstwa (dotyczy to również biletu okresowego), podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem;

9) w razie stwierdzenia naruszenia niniejszych przepisów w zakresie opłat za przewozy, kontroler zobowiązany jest nałożyć opłatę dodatkową oraz wydać druk wpłaty kredytowej;

10) informacja o opłatach dodatkowych (rodzaj i wysokość kwot) określona jest w „Cenniku opłat” podanym do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w pojazdach, w widocznym miejscu;

11) kontroler wystawia opłatę dodatkową kredytową na druku firmowym; w celu właściwego jego wypełnienia pasażer winien udostępnić dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości; na blankiecie opłaty dodatkowej kontroler wpisuje swój numer służbowy, datę i godzinę kontroli, numer linii, wysokość opłaty dodatkowej;

12) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler zobowiązany jest zwrócić się do funkcjonariusza Policji, bądź też innych organów porządkowych (które zgodnie z przepisami prawa posiadają uprawnienia do ustalenia tożsamości osób) o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego;

13) stosowanie przemocy fizycznej przez kontrolera w stosunku do pasażera jest zabronione;

14) pasażer stosujący przemoc wobec kontrolera, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający godności osobistej kontrolera i zakłócający spokój w autobusie, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej;

15) kontrolerzy obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych itp.;

16) na każde żądanie pasażera, kontroler zobowiązany jest do podania pasażerowi swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i sposobie składania reklamacji; kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji;

17) kontrola powinna być przeprowadzona w sposób taktowny i grzeczny, ale zarazem stanowczy;

18) pasażer odmawiający okazania biletu kontrolującemu z powodu zastrzeżeń co do osoby kontrolującego lub sposobu prowadzenia kontroli, jej poprawności i zgodności z przepisami porządkowymi jest zobowiązany okazać bilet kierowcy.

 

ROZDZIAŁ V

SKARGI I REKLAMACJE

§ 13.1. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej złożyć reklamacje do firmy dokonującej kontroli. Nazwa firmy, adres i terminy przyjmowania skarg podane są na wezwaniach.

2. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się kierowców
i kontrolerów można składać w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek.

3. Skargi na czynności firmy zatrudniającej kontrolerów (działającej na zlecenie Organizatora) można składać w siedzibie Organizatora.

4. Reklamacje w sprawie opłat dodatkowych i przeprowadzanej kontroli biletowej można składać codziennie w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek.

5.Odpowiedzi na skargi i reklamacje udziela Organizator niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia.

 

Uchwała Nr XLV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

Uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2014., poz.2166), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5.1. Operator tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Włocławku podejmuje działania ułatwiające pasażerom, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

2. Wózki inwalidzkie: standardowe i elektryczne (akumulatorowe) można przewozić w pojazdach wyposażonych w ręcznie rozkładaną rampę (pochylnię najazdową).

3. Wózek inwalidzki należy ustawić w miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim symbolem, tyłem do kierunku jazdy.

4. Maksymalne, dopuszczalne wymiary wózków inwalidzkich nie mogą przekroczyć wielkości wydzielonej zatoki, przeznaczonej w pojeździe dla użytkownika wózka inwalidzkiego, tj. o długości 1300mm i szerokości 750mm.

5. Wózek inwalidzki należy zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa, w które wyposażone są pojazdy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Rozporządzenie – treść   (841 KB, pdf)