Sprzedaż biletów

Print Friendly, PDF & Email

Sprzedaż biletów

 • Sprzedaż biletów jednorazowych, karnetów oraz biletów okresowych MPK Spółki z o.o. we Włocławku prowadzona jest w kasach biletowych przy ul. Rysiej 3 w dni robocze / poniedziałek- piątek / w godzinach : 8.00 – 16.00 . W pozostałe dni tygodnia / soboty, niedziele i święta / nieczynne.
 • Sprzedaż biletów okresowych oraz sprzedaż biletów jednorazowych i karnetów dla klientów indywidualnych prowadzona jest również w kasie biletowej, przy ulicy Warszawskiej 5 (Biuro Informacji Turystycznej), w dni robocze w godzinach 8.30 – 16.30.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku informuje o możliwości zakupienia biletu okresowego sieciowego na okres jednego miesiąca kalendarzowego, jednej dekady lub dwudziestu dni.Pasażer sam decyduje na jaki okres zakupi bilet okresowy.

Ceny biletów okresowych:
1. bilet na 10 dni (jedna dekada) – 1/3 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł;
2. bilet na 20 dni (dwie dekady) – 2/3 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku,

w związku z coraz liczniejszymi przypadkami utraty (zagubienie, zniszczenie, kradzież i inne zdarzenia) biletów miesięcznych, informuje, że nie będą wystawiane duplikaty w/w dokumentu.

Bilet okresowy (miesięczny) jest traktowany jako usługa (towar, produkt)
i nie podlega powtórnemu wydaniu w przypadku jego utraty.

Klauzula informacyjna dla klientów (zleceniodawców, pasażerów) ->

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 Włocławek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień i umów o przewozy i inne usługi realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – m.in. wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych, serwis klimatyzacji, naprawy samochodów ciężarowych i autobusów, sprzedaży prowadzonej przez serwis internetowy Allegro, sprzedaży imiennych biletów miesięcznych, biletów jednorazowych i karnetów, wystawiania faktur za sprzedane bilety, wystawiania faktur za wykonane usługi i sprzedany towar:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b)na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym Urząd Skarbowy) jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, bankom, archiwiście,

5) Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat i/lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
c) usunięcia Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów prawa,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – granicach art. 20 RODO,
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania Inspektorowi Ochrony Danych pod następujący adres poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.

7) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i/lub porozumień i/lub zamówień i/lub innych świadczeń lub zleceń związanych z działalnością Administratora,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODOani nie będą podlegały profilowaniu.

 

Zakup biletów przez telefon komórkowy.
Zarząd MPK Spółka z o.o. we Włocławku informuje pasażerów o możliwości zakupu biletów czasowych i jednorazowych przez telefon komórkowy.Usługi świadczone są przez firmy mPay, moBiLET, zbiletem.pl oraz SkyCash.


Usługa firmy mPay
Usługa ta jest elektroniczną wersją biletu tradycyjnego, uprawniającego pasażera do przejazdu komunikacją miejską. Umożliwia zakup biletu, okazanie go i późniejszą kontrolę z użyciem telefonu komórkowego.

Jak pobrać aplikację mPay?
Aplikacja mPay jest dostępna na telefony z systemami Android, iOS oraz Windows Phone. Żeby ją pobrać, wystarczy w dedykowanym sklepie z aplikacjami wpisać “mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej telefonu adresu www.app.mpay.pl.
Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.

Metody płatności za bilety
Za bilety użytkownicy mogą płacić środkami pieniężnymi, którymi wcześniej zasilili swoją elektroniczną portmonetkę lub przy użyciu podłączonej do aplikacji karty płatniczej.

a) Karta płatnicza
Podłączenie do mPay karty płatniczej pozwala kupować bilety bez konieczności pamiętania o regularnym zasilaniu konta. Kwota odpowiadająca cenie biletu będzie pobierana bezpośrednio z konta bankowego użytkownika. Z płaceniem kartą nie wiążą się żadne prowizje.

Karty płatnicze z logo różnych banków i organizacji płatniczych można podłączyć do mPay w dowolnym momencie, bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie. W tym celu wystarczy wejść do zakładki “Karty płatnicze” i założyć swój mPay Wallet – cyfrowy portfel działający w technologii Masterpass. Można również skorzystać ze strony internetowej www.wallet.mpay.pl.

Partnerem mPay w zakresie obsługi transakcji kartowych jest firma Mastercard. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych zabezpieczeń dane kart płatniczych zapisanych w Masterpass są w pełni bezpieczne.

b) Elektroniczna portmonetka
Konto mPay można zasilić na wiele sposobów:

 • bezpłatne zasilenie tradycyjnym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na indywidualny rachunek mPay, który każdy użytkownik znajdzie w swoim panelu użytkownika na www.system.mpay.pl. W tytule przelewu należy podać swój 9-cyfrowy numer telefonu.
 • natychmiastowe zasilenie z konta bankowego za pośrednictwem serwisu eCard. Usługa jest dostępna z poziomu aplikacji oraz strony internetowej www.mpay.pl. Do kwoty zasilenia doliczana jest prowizja w wysokości 2 proc.
 • natychmiastowe zasilenie z karty płatniczej, dostępne z poziomu aplikacji. Do kwoty zasilenia doliczana jest prowizja w wysokości 2 proc.

Zakup biletów
Kupowanie biletów za pomocą mPay jest bardzo proste:

 1. Uruchom aplikację mPay płatności mobilne
 2. Wybierz kafel Bilety
 3. Wybierz z listy miast Włocławek
 4. Wybierz rodzaj biletu: normalny, szkolny, studencki, karta dużej rodziny
 5. Wybierz jeden z dostępnych biletów
 6. Wprowadź numer linii (jeśli jest wymagane) oraz określ liczbę kupowanych biletów
 7. Potwierdź
 8. Wybierz metodę płatności
 9. Zatwierdź transakcję, podając numer PIN

Pamiętaj: Bilet zostanie automatycznie skasowany w momencie zakupu.

Kontrola biletów
Wszystkie zakupione bilety zostają automatycznie zapisane w aplikacji. Podczas kontroli wystarczy wejść do zakładki “Kontrola biletów”, wybrać aktywny bilet i okazać go kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, gdy telefon nie ma połączenia z Internetem.

Inne funkcje mPay
mPay to także szybki sposób na opłacenie domowych rachunków, zakup doładowań telefonów na kartę i gier online, przelewy między użytkownikami czy wspieranie organizacji charytatywnych.
Więcej informacji o mPay można znaleźć na stronie internetowej https://www.mpay.pl Dla użytkowników dostępne jest Biuro Obsługi Klienta, pod adresem bok@mpay.com.pl lub numerem telefonu (34) 390 55 57.Usługa firmy moBiLET
moBILET stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Daje pasażerom komunikacji miejskiej dostęp do wszystkich potrzebnych biletów zawsze i wszędzie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności szukania kiosku czy posiadania gotówki na ich zakup. Użytkownik może również w prosty i szybki sposób skasować dowolny rodzaj biletu dla swoich współpasażerów.

moBILET działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpłata (prepaid) na indywidualny rachunek moBILET, otrzymany podczas rejestracji. Aby dokonać wpłaty na konto Użytkownik może skorzystać z tradycyjnego systemu bankowego, karty kredytowej, szybkiego e-transferu poprzez panel użytkownika lub bezpośrednio z aplikacji mobilnej (usługa dostępna na wybranych platformach smartfon).

Jak zostać użytkownikiem systemu moBILET?
Prosta jednorazowa i bezpłatna rejestracja poprzez aplikację mobilną lub na www.mobilet.pl.
Na smartfony aplikacja pobierana jest poprzez platformę danego systemu operacyjnego.
Użytkownicy tradycyjnych aparatów telefonicznych:

 • użytkownik wypełnia elektroniczny formularz
 • system automatycznie wykrywa i weryfikuje posiadany aparat
 • zostaje przypisany indywidualny numer rachunku rozliczeniowego
 • klient otrzymuje spersonalizowaną aplikację moBILET bezpośrednio na swój telefon.

Kasowanie biletów komunikacji miejskiej:

 • uruchomienie aplikacji
 • wybór rodzaju taryfy
 • wybór żądanego rodzaju biletu
 • potwierdzenie zamiaru skasowania wybranego biletu (system łączy się z serwerem za pomocą Internetu gdzie operacja zostaje zapisana w bazie danych)
 • pasażer otrzymuje potwierdzenie w postaci elektronicznego biletu
 • bilet zostaje zapisany w pamięci aplikacji na telefonie, dzięki czemu można go wyświetlić w dowolnym momencie np.: w celu kontroli.

Aby poznać szczegóły aktywacji usługi i zakupu biletów kliknij tutajUsługa zakupu biletu okresowego przez internet (zbiletem.pl).

Jak kupić bilet okresowy przez internet?

 1. Wchodzimy na stronę www.zbiletem.pl, miasto Włocławek i wybieramy odpowiedni dla siebie bilet, podajemy minimum danych pasażera i płacimy przelewem lub kartą.
 2. Następnie pobieramy aplikację mobilną zbiletem na smartfona i gotowe.
 3. Bilet przechowujemy w aplikacji w smartfonie. Podczas kontroli po prostu pokazujemy kontrolerowi bilet na ekranie telefonu.

Bilety na stronie www.zbiletem.pl są oczywiste dostępne dla pasażerów w tej samej cenie co w kasach MPK, bez żadnych dodatkowych opłat.
Wszystkie informacje na temat usługi dostępne są na stronie internetowej www.zbiletem.pl.


Usługa firmy SkyCash.

Kupowanie biletów komórką przy użyciu aplikacji SkyCash.

Obecnie w aplikacji dostępne są bilety jednorazowe i dobowe (normalne, szkolne i studenckie) oraz specjalne i okresowe.

Promocja powitalna
Po założeniu konta pierwszy bilet komunikacji miejskiej w cenie do 4 zł można ?skasować? zupełnie za darmo. Powitalna promocja dotyczy wszystkich nowych

użytkowników z saldem 0 zł, którzy nie wykonali jeszcze żadnej transakcji.

Jak pobrać aplikację SkyCash?
Żeby móc kupować bilety za pomocą SkyCash, wystarczy posiadać telefon komórkowy z systemem Android, iOS lub Windows Phone i zainstalować bezpłatną aplikację. Można to zrobić wpisując w przeglądarce telefonu adres m.skycash.com lub korzystając z dedykowanego sklepu z aplikacjami: Google PlayApp Store i Windows Phone Store. Aplikację można też pobrać wysyłając SMS-a o treści 1 na numer 510 510 205 (opłata zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego).

Podczas pierwszego uruchomienia SkyCash w telefonie użytkownik zostaje przeprowadzony przez krótki proces rejestracji.

Rejestracja karty płatniczej / Doładowanie konta

Podobnie jak w tradycyjnych punktach sprzedaży, do zakupu biletów potrzebne będą środki

pieniężne. SkyCash umożliwia bezpieczne zarejestrowanie karty płatniczej MasterCard lub Visa,
jak również zasilanie elektronicznej portmonetki.

W pierwszym ze wspomnianych rozwiązań należność za bilety jest pobierana bezpośrednio z konta bankowego. Kartę można zarejestrować z poziomu aplikacji lub po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego na www.skycash.com.

Druga możliwość to płatność środkami zgromadzonymi na koncie SkyCash. Aby dokonać transakcji w ten sposób, należy wcześniej zasilić elektroniczną portmonetkę. Można to zrobić na wiele sposobów, np. standardowym przelewem bankowym lub przelewem ekspresowym (Przelewy24, Dotpay, eCard) z poziomu aplikacji lub strony internetowej www.skycash.com.

Zakup biletów

Korzystanie ze SkyCash jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić aplikację w telefonie, otworzyć zakładkę “Komunikacja miejska” i z listy miast wybrać Włocławek. Aplikacja zapamięta ten wybór i podczas kolejnych zakupów można będzie pominąć ten krok. Następnie pasażer wybiera jeden z dostępnych biletów. W przypadku zakupu biletu minutowego (np. na 1. linię autobusową do 15 min.) należy wpisać w aplikacji numer linii.

Ostatni krok to zatwierdzenie zakupu biletu, np. kodem PIN lub kodem CVV/CVC2/CVC2/MPIN karty płatniczej (trzy ostatnie cyfry numeru na jej odwrocie).

Aplikacja pozwala też przyspieszyć kupowanie biletów, poprzez wyłączenie autoryzowania mniejszych transakcji kodem PIN. W tym celu należy wybrać zakładkę Ustawienia konta > Bezpieczeństwo aplikacji i wybrać opcję >Wyłącz PIN dla transakcji < 50 PLN.

 

Kontrola biletów

Wszystkie zakupione bilety zostają automatycznie zapisane w pamięci telefonu i są dostępne w zakładce “Bilety do kontroli”. Podczas kontroli należy okazać kontrolerowi ekran telefonu z wyświetlonym biletem. Aby to zrobić, nie trzeba mieć połączenia z Internetem.

Kontakt
W razie potrzeby pasażerowie mogą kontaktować się ze SkyCash pod adresem: bok@SkyCash.com lub pod numerami: (22) 403 8020, (22) 403 8040. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Instrukcja obsługi automatów biletowych Open Payment

Jak kupić bilet?
Wystarczy WYBRAĆ właściwy bilet na ekranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBLIŻYĆ kartę płatniczą do czytnika pod ekranem:

 

Zbliżenie karty płatniczej do terminala jest równoznaczne z zakupem i skasowaniem biletu. Oznacza to, że nie będzie można kupić biletów na zapas tylko opłacić bieżący przejazd. UWAGA! Terminale nie drukują biletów papierowych ani potwierdzeń sprzedaży(bilet występuje wyłącznie w postaci elektronicznej) nie można w nich również skasować biletów papierowych.

 

 

 

 

I już można jechać autobusem

Zakup biletu trwa tylko chwilę, a bezpieczeństwo transakcji gwarantują wykorzystane w systemie standardy organizacji płatniczych VISA i Mastercard. Kontrola biletów odbywa się za pomocą specjalnych czytników kontrolerskich weryfikujących potwierdzenia zakupu biletów za pomocą sprawdzanych kart płatniczych.

 

 

 

 

 

Czytnik kontrolerski nie odczytuje z karty płatniczej żadnych danych osobowych ani informacji o wykonanych transakcjach. W OPS posługujemy się tzw. TOKENEM, czyli szyfrowanym identyfikatorem karty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi:

1) Jak działa system płatności za bilety w kasownikach biletowych?

• Pierwsza transakcja wykonana w kasowniku biletowym dokonywana daną kartą jest ZAWSZE AKCEPTOWANA, a bilet zostaje sprzedany.
• Dopiero po sprzedaży biletu, kasownik łączy się z systemem informatycznym banku w celu pobrania środków.
• Jeżeli system informatyczny banku odmówi wykonania autoryzacji płatności (np. z powodu braku środków na koncie), karta zostaje zablokowana w systemie OPS do momentu skutecznego ściągnięcia środków.
• System zawsze dokonuje maksymalnie 3 prób pobrania środków z konta przypisanego do karty:
– pierwszej próby, w ciągu pierwszej doby od momentu wykonania transakcji,
– w przypadku kolejnej odmowy autoryzacji, kolejnych dwóch prób w ciągu następnych 30 dni
kalendarzowych.
• W przypadku skutecznego ściągnięcia środków za bilety karta zostaje automatycznie odblokowana w systemie biletowym.
• W przypadku bezskutecznej próby ściągnięcia środków za bilety karta zostaje zablokowana w systemie OPS, a jej odblokowanie jest możliwie tylko i wyłącznie Punkcie Sprzedaży Biletów zlokalizowanym przy ul. Rysiej 3 we Włocławku.

2) Czy okazanie kontrolerowi karty płatniczej, którą dokonałem zakupu biletu w kasowniku biletowym jest dla mnie bezpieczne?

Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w kasowniku biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w systemie centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do kasownika biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w systemie centralnym. Kontroler otrzymuje z systemu centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

3) Czy dokonując zakupu biletu w nowych kasownikach biletowych w pojazdach otrzymam papierowy bilet?

Kasowniki biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w kasowniku biletowym.
Aby zakupić bilet w kasowniku biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN).

4) Co się stanie, jak ktoś na karcie płatniczej nie będzie miał środków i/lub będzie miał za niskie limity?

Za pierwszym razem użycia takiej karty w systemie, kasownik biletowy dokona jej autoryzacji. Jednakże w przypadku, gdy system OPS nie będzie w stanie obciążyć konta z powodu braku środków lub zbyt niskiego poziomu limitów, karta zostanie wpisana na listę kart zablokowanych w systemie OPS. Każdorazowa następna próba użycia w systemie OPS karty wpisanej na listę kart zablokowanych będzie skutkowała odmową i brakiem autoryzacji. W momencie zbliżenia karty płatniczej do kasownika biletowego na ekranie wyświetli się stosowna informacja.
W takiej sytuacji pasażer powinien:
1. Jak najszybciej uzupełnić środki na koncie bankowym powiązanym ze zbliżeniową karta płatniczą. System biletowy automatycznie ponowi zapytanie do banku wydawcy karty płatniczej o dostępność środków odpowiednio po 7-mej, 14-stej i 21-wszej dobie od momentu zrealizowania transakcji w Kasowniku Biletowym, dla której wystąpiła odmowa z uwagi na brak środków. W momencie skutecznego ściągnięcia zaległych środków, system biletowy automatycznie usunie kartę płatniczą z listy kart zastrzeżonych i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.
2. Alternatywnie pasażer może się udać do Punktu Sprzedaży Biletów (ul. Rysia 3; 87-800 Włocławek), zweryfikować jaki jest obecny stan zaległości w systemie biletowym z tytułu nieuregulowanych transakcji oraz opłacić transakcje. Pracownik Punktu Sprzedaży Biletów po uregulowaniu zaległości przez klienta dokona ręcznego odblokowania karty w systemie biletowym i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.

5) Co oznacza informacja, że karta została zablokowana w systemie biletowym?

Oznacza to, że poprzednio wykonana w systemie transakcja zakończyła się odmową pobrania środków przez bank. W takim przypadku kasownik biletowy podczas próby wykonania płatności za bilet komunikacji miejskiej wyświetla komunikat „Karta zastrzeżona w systemie biletowym. Skontaktuj się z Punktem Sprzedaży Biletów (ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek).”

6) Najczęstsze powody zablokowania karty w systemie biletowym.

• Utrata ważności karty.
Data ważności karty jest zapisana na awersie karty płatniczej.
• Karta zastrzeżona (np. skradziona)
W przypadku, gdy pasażer zgłosił do wydawcy karty płatniczej polecenie zastrzeżenia karty, pierwsza transakcja wykonywana w kasowniku biletowym jest akceptowana i bilet zostaje wydany.
• Karta, którą była wykonana płatność ma zablokowaną funkcję płatności zbliżeniowych w banku.
W przypadku, gdy karta posiada zablokowaną w systemie informatycznym banku funkcję płatności zbliżeniowej, rekomendujemy kontakt z bankiem w celu odblokowania płatności zbliżeniowych w systemie bankowym.
• Dzienny licznik transakcji zbliżeniowych niewymagających potwierdzenia kodem PIN ustawiony na zbyt niskim poziomie.
W przypadku, gdy dzienny licznik kwotowy lub wartościowy dla transakcji płatniczych nie wymagających autoryzacji kodem PIN w systemie bankowym jest ustawiony na bardzo niskim poziomie i pasażer przekroczy ww. parametr, rekomendujemy kontakt z bankiem w celu podwyższenia tego poziomu.
• Na koncie bankowym powiązanym z kartą płatniczą znajduje się niewystarczająca ilość środków do realizacji płatności za bilet.

UWAGA!
W przypadku, gdy karta płatnicza została zablokowana w systemie OPS z powodów innych niż opisane powyżej, rekomendujemy kontakt z placówką banku w celu wyjaśnienia powodów braku akceptacji przez system bankowy transakcji zbliżeniowych zrealizowanych w kasownikach biletowych.
Za akceptację (lub odrzucenia) płatność za bilet przy użyciu karty płatniczej odpowiadają wyłącznie systemy bankowe a nie system OPS.

7) Dlaczego kasownik OPS wyświetla informację o zablokowaniu karty płatniczej w systemie OPS pomimo pobrania środków z konta?

System OPS zlicza opłaty za wszystkie zakupy biletów bankową zbliżeniową kartą płatniczą wykonane w przeciągu jednej doby i pod koniec dnia wysyła do banku polecenie obciążenia konta. W przypadku, gdy system informatyczny banku odmówi pobrania środków z uwagi np. na brak środków lub inne aspekty techniczne, dane karty płatniczej w postaci zaszyfrowanej (token) trafiają na listę kart zastrzeżonych w systemie OPS. System OPS będzie próbować w ciągu najbliższych 30 dni od transakcji kilkukrotnie pobrać środki. W przypadku kart VISA, regulacje tej organizacji płatniczej dedykowane do systemów poboru opłat w transporcie publicznym umożliwiają pobranie środków z konta, lecz wymuszają z powodów technicznych dalsze zablokowanie karty w systemie biletowym. Karta zostanie zdjęta z listy kart zastrzeżonych wówczas, gdy system informatyczny banku zwróci do systemu biletowego informację o akceptacji transakcji.

8) Dokonałem w trakcie dnia zakupów na kasownikach OPS. Dlaczego dostałem dopiero w nocy powiadomienie z banku o zakupie biletu?

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty wszystkie zakupy biletów dla karty wykonane w przeciągu jednej doby. Po godzinie 12 w nocy dla każdej karty, system OPS sumuje wszystkie wniesione opłaty za bilety i wysyła do banku polecenie obciążenia konta na łączną kwotę.

9) Dlaczego na koncie bankowym pojawiło się obciążenie z oznaczeniem MENNICA BILET MPK WLO, a kwota obciążenia odpowiada wartości wszystkich wykonanych w danym dniu transakcji w kasownikach OPS?

Każdego dnia przy pierwszym zakupie biletu w kasowniku, urządzenie wysyła do banku polecenie zablokowania na koncie kwoty odpowiadającej wartości wykonanej transakcji. Równocześnie informacja o kwocie transakcji trafia do systemu centralnego OPS. Każdy kolejny kupiony bilet wykonany bankową kartą płatniczą w kasowniku jest dodawany w systemie centralnym OPS do poprzedniej transakcji. Na koniec dnia kwoty wszystkich zakupionych biletów w przeciągu dnia są sumowane przez system centralny OPS i wysłane jest jedno obciążenie do banku na łączną kwotę zakupionych biletów.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset