image_pdfimage_print

o wartości poniżej 1 000 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania

siwz– do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ– do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy– do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o niepodleganiu wykluczeniu– do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o spełnianiu warunków udziału– do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej – do pobrania

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP – do pobrania

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 11 –  projekt umowy – do pobrania

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz osób – do pobrania

odpowiedź na zapytanie – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – po zmianach

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania