image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SEKTOROWYM (ZMIANA)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
UL. RYSIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK
zwane dalej Zamawiającym

OGŁASZA PRZETARG SEKTOROWY NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O. O.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.12.2019r. do godziny 12:00 w siedzibie EIB SA, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń.

 2. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie.

 3. Na kopercie należy umieścić następującą treść:

OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O. ONIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.12.2019r.

 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 2. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 05.12.2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie EIB S.A., ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń

 3. Przy wyborze oferty w zakresie Części 01, Części 02, Zamawiający kierował się będzie poniższymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

Cena oferty

95%

2.

Warunki ubezpieczenia

5%

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie EIB S.A. www.eib.com.pl/#Przetargi

 2. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.

 3. O wyborze oferty Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.mpk.com.pl oraz www.eib.com.pl/#Przetargi

 4. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi (załącznik nr 11 do SIWZ).

 5. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

Paulina Sieradzka – Manager ds. Obsługi Klientów Korporacyjnych, Broker ubezpieczeniowy EIB S.A.
tel. (56) 66 93 432
fax. (56) 66 93 409
kom. + 48 697030432
e- mail: paulina.sieradzka@eib.com.pl

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty– do pobrania